Framtidig sykehusstruktur

Elverum Arbeiderpartis 3.kandidat, Bente Irene Aaland går til kamp for Elverum som en del av sjukehussturkturen i Innlandet!


Den 31. januar vedtok styret i Sykehuset Innlandet ett hovedsykehus for Innlandet. Det ble også vedtatt å opprettholde Tynset Sykehus som akuttsykehus for Fjellregionen, samt at det fortsatt skulle være sykehusdrift ved to av dagen sykehus, ett akuttsykehus og ett til planlagt behandling. For veldig mange av oss er det helt logisk å mene at akuttsykehuset skulle være i Elverum, da det elektive sykehuset gjennom styresaken nærmest ble plassert i Gjøvik. Å opprettholde et desentralisert sykehus er et klokt vedtak, forutsatt at dette byr på en plassering som gagner befolkningen, og bidrar til å oppfylle sykehusets egen målsetting om at Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.

I partiprogrammet til Elverum Arbeiderparti har vi vedtatt at vi skal jobbe for at sykehuset ikke bare opprettholdes, men utvikles som et fullverdig akuttsykehus. Dette er viktig av mange grunner. Vi trenger et sykehustilbud i den østlige delen av fylket, slik at befolkingen i vår kommune og i vårt omland skal komme raskt til undersøkelse og behandling, og av beredskapshensyn. Jeg nevner Trysilfjellet som i helger og høytider kan øke sin befolkning til 60 000. Barn og voksne som kan bli utsatt for sykdom og skader. Sykehuset er en stor og mangfoldig arbeidsplass. Ikke minst huser det mange kvinnearbeidsplasser, noe som er viktig for et variert jobbtilbud i Elverum. Sykehuset spiller en viktig rolle i utdanning av sykepleiere. I en tid hvor sykepleiermangelen øker, trenger vi så mange praksisplasser som mulig. Dette vil komme også kommunene til gode.

Å beholde og utvikle akuttsykehuset i Elverum vil gjøre at mange, både ansatte, pasienter og besøkende får kortere reisevei, noe som er bra for miljøet. Mange vil bruke mindre tid på vegen, og hele arbeidsdagen behøver ikke gå med om man skal til en enkel undersøkelse.


Det er viktig for en kommune og et områdes attraktivitet at man har et sykehustilbud i nærheten. Derfor er det flere som ønsker seg akuttsykehuset, og vil kjempe for det. Vi i Elverum Arbeiderparti mener at det skal være i Elverum, da dette vil tjene befolkningen i Innlandet bedre. Videre vil målet om likeverdighet i behandlingstilbud, uavhengig av bosted være lettere oppnåelig.


Tiden fram til vedtak skal fattes går fort. Elverum Arbeiderparti vil bruke de kanaler og muligheter som finnes for å overbevise styrer og foretaksmøte om at opprettholdelse og utvikling av sjukehuset i Elverum er den eneste løsningen.

Bente I. Aaland, 3.kandidat Elverum Arbeiderparti

Framtidig sykehusstruktur