Det store lagspillet

Du og jeg kan alltid bli bedre på det vi gjør. Det er det store målet for Elverum kommune, nærmere 250 lærere i Elverumskolen og Pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT for tida.

Bak den litt utydelige arbeidstittelen «Forbedret praksis» skjuler det seg et omfattende pedagogisk utviklingsarbeid som etter hvert skal inn i alle klasserom og helst nå fram til alle lærere.

Pedagoger, skoleledere og lokalpolitikere fikk et innblikk i dette arbeidet på årets Oppvekstkonferanse i regi av regionrådet i Sør-Østerdal rett før påske. «Forbedret praksis» handler om at PPT observerer og veileder hver enkelt lærer i deres arbeid. På denne måten skal alle lærere trekkes oppover og framover i sitt eget arbeid som rollemodeller, pedagoger og tilretteleggere for barns faglige og sosiale utvikling. «Det handler om å ta en EU-kontroll på meg selv som lærer», som en av deltakerne sa på konferansen.

Det jeg oppfatter som noe av det beste med dette, er tanken om at hele skolemiljøer etter hvert skal utvikles sammen og samtidig. Med faglig observasjon og veiledning tar lærerne sjøl mye av ansvaret for hvordan de kan bli enda bedre lærere sammen med elevene og deres foresatte. Det er slike utviklingsgrep som må til for at fellesskolen skal lykkes i framtida. Vi har om lag 2500 barn og unge i Elverumskolen. Det er kritisk viktig at vi skaper bedre læringsresultater for hver enkelt av dem.

Det er tillitvekkende og flott at skolen og PPT nå jobber med hele pedagogiske miljøer og ikke bare enkeltelever som av ulike grunner trenger litt ekstra innsats. Som lokalpolitiker mener jeg at «Forbedret praksis» også kan brukes på mange andre arbeidsplasser. Vi har alle godt av innsyn i hvordan vi arbeider, slik at vi gjennom samarbeid og faglig utvikling kan bli enda bedre.

Denne våren sliter Elverum og andre kommuner med lavere inntekter og høyere utgifter enn forventet. Det krever noen tøffe grep for å redusere utgifter, og det krever noen tøffe grep for å sikre inntekter. Slike prosesser er alltid en belastning for mange. Da er det ekstra viktig at kommunen trekker alle ansatte med i det store lagspillet, slik vi ser skolen og PPT er i gang med. Skal Elverum kommune bli enda bedre, må hver enkelt ansatte bli enda bedre. En slik utvikling må bygge på samlede fagmiljøer, trivsel og trygghet på arbeidsplassen.

Det er summen av det store lagspillet som gjør framtidas Elverum enda bedre.

You may also like...