Det vi får til. Sammen.

For andre år på rad styrer Elverum kommune mot et stort driftsunderskudd. I fjor ble underskuddet 25 millioner kroner. Ii år kan det bli på 18 millioner kroner hvis vi ikke gjør noe.

I flere uker har det derfor blitt jobbet med omfattende innsparingstiltak. I kommunestyremøtet 24.april vedtok Høyre, Senterpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet og Team Elverum i kommunestyret flere budsjettkutt som blant annet rammer omsorgstjenesten, sosialtjenesten, barnehagene, skolen og kulturarbeidet. I neste kommunestyremøte kommer en ny tiltaksliste til behandling, blant annet med en vurdering av hvilke investeringer som kan utsettes.

Hvordan mener du Elverum kommune bør rette opp økonomien? Send meg innspill i kommentarfeltet!

Det er påfallende at det borgerlige flertallet nå først og fremst snakker om hva Elverum kommune skal gjøre mindre av. Høyres gruppeleder sier at vi må bruke anledningen til å se på «strukturendringer» i kommunen, og det bekymrer meg. Det er nemlig denne grunnleggende «strukturen» som sørger for at omlag 2000 kommunalt ansatte kan levere renhold, undervisning, pleie og omsorg, kulturaktiviteter, teknisk drift og mye annet døgnet rundt og året rundt.

Jeg er helt sikker på at kommunen og «strukturen» kan drives enda smartere og enda mer effektivt, men jeg er også sikker på at kuttene vi nå gjør er til skade for det vi får til. Sammen.

Derfor foreslo Elverum Arbeiderparti og SV at vi skulle be rådmannen utrede mulighetene for økte inntekter, og at en vurdering av eiendomsskatten skulle være en naturlig del av en slik utredning. Svaret fra de borgerlige er at rådmannen skal utrede mulighetene for økte inntekter, unntatt eiendomsskatten. Det klargjør i alle fall hvor viktig denne skattelettelsen er for det borgerlige flertallet, når vi måler det opp mot budsjettkuttene som nå settes i verk. Det er helt uforståelig hvorfor vi skal bygge ned inntektene med mange millioner kroner i året i ei tid hvor vi trenger flere tiltak på både inntekts- og utgiftssida dersom vi skal få tilbake den økonomiske kontrollen og styrke reservene våre.

Elverum kommune får nå inn 6,3 millioner kroner mindre i eiendomsskatt enn i 2011. På sikt skal Elverum Høyre og samarbeidspartiene sørge for at hele eiendomsskatten fjernes. Det innebærer et årlig inntektstap på minst 30 millioner kroner i året for Elverum.

Når dette inntektstallet måles opp mot underskuddet i driften ser vi hvor stor betydning debatten om eiendomsskatten har i Elverum. Vi kan mene ulikt om denne skatten, men det er ikke tvil om at saken spiller en svært stor rolle for Elverum kommunes økonomiske utvikling.

Derfor er det faktisk ganske utrolig at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Team Elverum vedtar at rådmannen i vår økonomiske situasjon ikke engang skal få gi kommunestyret en kvalifisert vurdering av effekten med ulik grad av eiendomsskatt.

Det samme gjelder for øvrig for en moderat parkeringsavgift i sentrum, slik at vi løser det parkeringskaoset mange er enige om at vi har med «fritt fram» for alle uansett om det parkeres en time eller en uke. Det er ikke sikkert at vi skal ha parkeringsavgift, men vi må iallefall få en utredning om hvilke muligheter som finnes!

Det kan virke som det har gått prestisje i spørsmålet om inntektsøkninger til kommunen, og det er i så fall gjennomført triste greier.

På vegne av Elverum Arbeiderparti vil jeg også understreke at det selvsagt er summen av mange tiltak som setter en robust og god retning på kommuneøkonomien vår. Vi må hele tida være våkne for endring og tilpasning av driften, vi må satse offensivt på et samspill med næringslivet, og vi må sørge for at vi har inntekter som gjør at vi kan levere gode kommunale tjenester døgnet rundt.

Så vil noen hevde at eiendomsskatten er usosial og rammer svake grupper. Det er feil. Elverum kommune har en beregningsmetode og et bunnfradrag som nettopp tar hensyn til de av oss med svak betalingsevne. Dersom disse hensynene ikke er gode nok, kan vi se om vi kan lære noe av for eksempel Stange kommune. Der kan innbyggere med særlig svak betalingsevne søke fritak fra eiendomsskatten.

Elverum Arbeiderparti vil ikke være med på tiltak som bygger ned tjenestetilbudet og den velferden vi har bygget opp. Vi skal være ansvarlige i forhold til hvordan vi løser kortsiktige problemer på driftsbudsjettet i år, men samtidig må vi se på det store bildet. Det som handler om den langsiktige balansen mellom penger UT og penger INN.

De som leser vedtaket til de borgerlige fra siste kommunestyremøte ser at kuttene handler om viktige saker og viktig velferd for svært mange av oss i Elverum. Dette handler om tjenestetilbudet som hver dag er i full sving, helt fra nyfødtkontrollene på helsestasjonen til omsorgen på sjukehjemmene våre.

Dette handler om hva vi får til. Sammen.

Ingvar, gruppeleder i Elverum Arbeiderparti

You may also like...