Elverum i førersetet

For noen år siden ble det satt et ambisiøst mål om at Elverum skulle ha en befolkningsvekst på 1 prosent i året. I dag vet vi at dette er en beskjeden målsetting, faktisk så beskjeden at vi må justere målet betydelig opp når vi skal legge nye planer for utviklingen av Elverum. Alle som bor eller besøker Elverum ser at kommunen er i betydelig vekst og utvikling, og det er viktig at vi selv sitter i førersetet når rammene for framtida legges.

Befolkningsveksten i Norge er nå 1,4 prosent. Fylkesrådet vårt vil at Hedmark skal ta en stor del av befolkningsveksten som er ventet i hovedstadsregionen i åra framover. Elverum Arbeiderparti mener det ikke er urealistisk at veksten i Elverum dermed må være mellom 2 og 3 prosent i året, altså over det dobbelte av det som har vært beregnet tidligere. En slik vekst gir store muligheter, men også noen solide utfordringer. Som gruppeleder i Elverum Arbeiderparti ser jeg at mye av det lokalpolitiske arbeidet framover vil handle om helhetlig planlegging, svært store investeringer og tilstrekkelig styringsfart rundt temaer som samferdsel og by- og bygdeutvikling.

SAMFERDSEL
Spørsmålet om hvor framtidige veier og bruer skal ligge har skapt mye uro i Elverum. Det forrige kommunestyret bestilte utredninger av ulike løsninger for et overordnet veisystem fra Statens Vegvesen og det er ventet at utredningene foreligger senere i år. Når kommunestyret nå i juni samles til strategikonferanse med tanke kommende års prioriteringer må vi sørge for en størst mulig samling rundt det som bokstavelig talt er store veivalg. Statens Vegvesen har nylig åpnet for nye trafikktellinger i Elverum som en del av vurderingsgrunnlaget for hvor veiene bør gå. Kanskje må Elverum også i en dialog med Statens Vegvesen be om vurderinger og beregninger av mulige forbikjøringsveier fordi raskere befolkningsvekst også betyr økende trafikk i og rundt Elverum.

Vi trenger effektive bygater, men også veier som i større grad leder tungtransport og gjennomgangstrafikk bort fra et sentrum som både må fortettes og utvides i åra som kommer. Elverum Arbeiderparti står fast på at de bestilte utredningene må leveres, men vi åpner for at flere hensyn og vurderinger kan måtte drøftes i tillegg fordi forventningene til vekst i regionen er så stor.

BY- OG BYGDEUTVIKLING
På noen få tiår er store boligfelt og næringsområder rundt Leiret bebygd. De vedtakene som kommunestyret fattet på sekstitallet har ført til at mange hundre familier har kunnet bygge seg hus på gode tomter. Denne situasjonen er nå endret. Det er så stor mangel på byggeklare tomter at mange snakker om «tomtekrisa» i Elverum. Den som i dag vil bygge sentralt i Elverum skal lete lenge etter byggeklar tomtegrunn. I sentrum har vi en situasjon der leilighetsprosjekter selger ut de fleste boligene lenge før byggingen starter. Når vi skal tilrettelegge for en betydelig vekst i innbyggertallet må vi ha som utgangspunkt at vi i alle fall trenger 200 – 250 boliger i året.

Da hjelper det ikke med noen ekstra tomter på eksisterende boligfelt eller et par nye blokker i byen. Vi må satse på en byplanlegging som tilrettelegger for et bredt utvalg av leiligheter og rekkehus og vi må regulere for at selvbyggere kan finne «drømmetomta» nær sentrum eller i Sørskogbygda, Hernes og Heradsbygda noen minutters kjøring fra byen.

Denne omfattende utbyggingen bør i hovedsak skje langs etablerte gater og veier fordi det er mest økonomisk og bærekraftig i forhold til arealinngrep, miljøhensyn og planlegging av kollektivtransport som vi vil trenge mer av.
I Leiret er det allerede store prosjekter i gang, og flere kommer. Området rundt den gamle lærerhøgskolen kan bebygges. Det samme gjelder store arealer på Vestad mot jernbanestasjonen/skysstasjonen. I Storgata har Elverum Arbeiderparti tatt til orde for en bredere og høyere utbygging mot Galgebergparken fordi det vil utløse en helt avgjørende interesse for området hos private utbyggere.

Mye av det lokalpolitiske arbeidet handler om en dreining fra landkommuneplanlegging til mer byplanlegging. Elverum får et endret behov for plan- og reguleringsarbeid og det er viktig at vi møter dette behovet i et godt lagspill med kommunens ansatte. Vi trenger mer kompetanse og større kapasitet, slik at planene og reguleringene våre kan komme på bordet raskt nok og godt nok til å dekke behovet vi har i åra framover.
Disse temaene er stadig oppe i Elverum Arbeiderparti s medlemsmøter, mens kommunestyregruppa skal følge opp med praktisk politikk i formannskap og kommunestyre. Målet vårt er at vi kan samles mest mulig på tvers av partilinjer i disse store og ressurskrevende sakene. På den måten kan vi fatte realistiske og godt forankrede vedtak i Elverum kommunestyre med regionale og nasjonale myndigheter som samarbeidspartnere. Det siste er grunnleggende viktig fordi mange av planene handler om penger og prioriteringer på statsbudsjettet.
Det er en slik arbeidsform som sikrer at Elverum kommunestyre selv sitter i førersetet når framtidas utvikling skal skapes.

You may also like...