Lørdagstanker om etterspillet i vei- og brusaken i Elverum

Arbeiderpartiet er ikke ute etter «krangling og kverulering» i denne saken, etter at SP og Høyre i Elverum dessverre fikk vedtatt «null» som svar på byens og regionens behov for framtidsrettede løsninger for gater, veier og bruer.

Det har vært en lang prosess med mange utredninger, faglige råd og politiske drøftinger i en sak som handler om mye: byutvikling, næringsutvikling, beredskap, flomsikring og forbikjøringstrafikk.

Blant annet har Statens Vegvesen bidratt i stor grad, med trafikktellinger, utredninger og orienteringer underveis til formannskapet og kommunestyret i Elverum.

Da er det bare rett og rimelig at Statens Vegvesen inviteres til kommunestyret for en avsluttende orientering om hvorfor de trakk sin innsigelse mot «null-alternativet», og kanskje med en anbefaling av hvordan Elverum må jobbe videre i forhold til temaer som blant annet flomsikring og forhold for utrykningskjøretøyer og beredskap.

Vi må vite hvor vi står i dag, etter at SP og Høyre i Elverum har sørget for at dagens veiløsninger ligger fast i lang tid framover. Deretter må vi utfordre begge partier på hva de nå gjør.

Utfordringene rundt samfunnssikkerhet, flomsikring og adkomsten over elva for brann- og sjukebiler må løses med nye politiske initiativ fra de to partiene. Byplanen må endres og tilpasses ei framtid basert på dagens veier. Det må legges planer for håndteringen av forventet trafikkvekst som følge av at vi blir stadig flere i Elverum, og at vi bygger mye næringsbygg og boliger på begge sider av elva.

SP og Høyre har påtatt seg et stort ansvar i denne saken, og vi forventer selvsagt ikke alle svar på bordet før jul. Vi skriker heller ikke opp om at «dere har ikke skjønt saken».

Det vi derimot forventer, er en POLITISK PLAN på nyåret, der Senterpartiet og Høyre i Elverum viser vei for HVA som nå skal gjøres, NÅR det skal skje og HVORDAN det skal skaffes finansiering.

Personlig forventer jeg også en tydelig «ringveistrategi» fra partiene som stemte på «null», med kart som klargjør arealbruken, faglig og politisk forankring, finansiering og framdrift.

Elverums behov for fremtidsløsninger handler ikke om «null». Det handler om hva vi gjør nå, etter at flere års faglig og politisk arbeid og mange millioner kroner er brukt på noe som er stanset i Elverum kommunestyre.

DERFOR har vi alle et ansvar for å jobbe videre med saken.

You may also like...