«Skogrommet»

Jeg har med interesse sett og hørt flere politikere og forskere skrive og snakke om «havrommet» og den framtidige betydningen av Norges sjøarealer. Det er viktig at vi i Elverum også bidrar til å sette «Skogrommet» på dagsorden!

Det er inspirerende når Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre snakker om dette «havrommet» som det neste kapittelet i fortellingen om Norge. Samtidig må altså vi som bor i Elverum og Innlandet snakke enda tydeligere om «skogrommet», fordi skogen også er en svært viktig del av denne framtida.

Kanskje har vi enda ikke sett det beste av hva vi kan få til med høsting av råvarer fra havet og skogene våre. Når oljen en gang er forbrukt, må vi finne enda bedre bruk av de fornybare ressursene som svømmer i havet og står i skogen.

INGEN «MYK LANDING»
Støre avviser ideen om at Norge skal inn i «en myk landing» fra oljeøkonomien. Han understreker tvert i mot betydningen av «ny fart» inn i en annen type økonomi. Det er en riktig og viktig tilnærming som vi i «skogrommet» også må ta tak i. Vi skaper denne «nye farten» med store penger gjennom blant annet Innovasjon Norge til forskning og nyskaping.

Vi har en fiskeriforvaltning som legger til rette for at vi trolig kan ta ut mye mer mat fra havet enn vi gjør i dag. Vi har en skogforvaltning som har ført til at skogarealene våre er tredoblet siden andre verdenskrig. I 2014 ble det i følge fylkesmannen i Hedmark avvirket tømmer med en verdi på over en milliard kroner i våre skoger. Den samme fylkesmannen mener at det kan hentes ut 35 prosent mer tømmer uten at skogen forringes. I tillegg har vi biomassen i form av rot, topp og grener. Vi snakker ikke om noen «myk landing», men snarere om «take off» for vår del av landet!

DEN FORNYBARE RÅVAREN
Når vi vet at alt som lages av olje også kan lages med utgangspunkt i den fornybare ressursen tre, åpner det seg store framtidsmuligheter. Elverum og Innlandet har enorme og fornybare verdier og ressurser i form av «grønne karboner» fra skogen. «Grønne karboner» er lett tilgjengelige, de fornyer seg hele tiden og kan lett høstes. Vår tids store utfordring og mulighet er at vi må lære oss å foredle dem, slik vi lærte å foredle oljen.

Vi må skape et nytt industrieventyr og nye arbeidsplasser med både «havrommet» og «skogrommet» som råvarekilde. Vi trenger nye høstesystemer, skogsbilveier og logistikk bygget ut i harmoni og samspill med frilufts- og naturverninteressene. Vi trenger en satsing på skogen som råvare for en rekke nye produkter. Slik kan vi åpne for store muligheter og mange nye arbeidsplasser i Elverum, basert på fornybare råvarer.

VI ER I GANG
Nedgangen i oljevirksomheten gir allerede positive utsikter for skognæringa og det grønne skiftet, helt umiddelbart fordi lavere kronekurs gir høyere inntekter i vår del av landet. Elverum og regionen rundt oss er også godt posisjonert med nærhet til store og lett tilgjengelige skogarealer, forskningsmiljøer på Hedemarken, flere produksjonsmiljøer og høy sysselsetting i sektoren. Nå trenger vi enda flere store og små satsinger som til sammen øker farten i det grønne skiftet.

Vi må satse på vei og bane, slik at flere i pressområdene rundt Oslo ser oss som et framtidig bo- og arbeidssted. Vi må elektrifisere Solør- og Rørosbanen, slik at framtidas skogindustri får enda bedre transportveier til og fra sine markeder. Vi må bruke mer massivtre som byggemateriale i statlige og kommunale byggeprosjekter. Vi må ha mer offentlig støtte til forskning og innovasjon, slik at forskere og industriutviklere i Innlandet kan satse enda større sammen. Vi må sørge for at vår region ikke mister nye og friske penger til næringsutvikling fordi regjeringen setter alt sitt fokus inn på omstillingsprogrammer og tiltakspakker på Vestlandet.

Framtidas økonomiske eventyr i «havrommet» og «skogrommet» handler om at vi griper mulighetene og sørger for et samspill mellom private næringslivsinteresser og det offentlige. Slik skriver vi neste kapittel i fortellingen om Elverum, Innlandet og Norge.

You may also like...