Skole som drivkraft

Når framtidas skole i Elverum står på det lokalpolitiske sakskartet, er det fristende å trekke en lang linje rundt temaet. Siden midten på 1800-tallet har det vært jobbet målrettet med en god skole for alle barn i Norge. Med folkeskoleloven i 1889 tok vi det store spranget til en skole som har utjevnet sosiale forskjeller, fordelt og utviklet kunnskap og sikret muligheten for god samfunnsdeltagelse for alle. Mye av dette pedagogiske nybrottsarbeidet skjedde i blant annet Elverum, i miljøet rundt Helge Væringsaasen.

Skolesjefen i Elverum har nå presentert en utredning om framtidas skolestruktur. Blant annet mener han at Melåsberget og Kirkeby skoler bør nedlegges, og at elevene samles på Hernes og Lillemoen skoler i bygdesentrene. Skolesjefen skriver også at plassmangelen i sentrum er så prekær, at en helt ny skole i Ydalir/Løvbergsmoen må bygges. Vi trenger den nye skolen fordi elevtallet øker med flere hundre barn i løpet av noen få tiår.

: hva mener DU om skolesaken? Skriv din ytring i kommentarfeltet!

Utredningen er både gledelig og utfordrende. Den er gledelig fordi den vitner om at Elverum sakte men sikkert blir et større og viktigere sted. Den er utfordrende fordi den avdekker et enormt behov for omstilling og investering i regi av fellesskapet.

Utover vinteren og våren må alle partier og interessegrupper diskutere mulige nedleggelser og viktig nybygging. Der skolesjefen tar et rent skolefaglig standpunkt, skal vi lokalpolitikere se mer av helheten rundt hvordan skolen påvirker hjemstedet vårt.

Østlendingen skriver på lederplass at «innflytterne ønsker seg ganske enkelt ikke til bygda».  Med tanke på den bosettinga vi har sett i blant annet Hernes gjennom flere tiår, så vil jeg hevde at avisa løper litt lett til enkle konklusjoner. I tillegg legges det opp til en motsetning mellom byen og bygdene våre som jeg tar avstand fra.

Vi trenger en helt ny barneskole i området Løvbergsmoen i sentrum av flere grunner. Først og fremst fordi elevtallet øker, men også fordi vi vil at Løvbergsmoen skal utvikle seg som en ny, stor og attraktiv bydel i Elverum.

Vi trenger moderne og gode skoler i bygdesentrene. Først og fremst fordi barna som bor der fortjener det, men også fordi mange av framtidas barnefamilier og nyetablerere vil bosette seg der det finnes gode skoler. Skal vi ta satsinga vår på både by og bygd på alvor, må vi også ta by- og bygdeskolene på alvor. Samtidig.

Vi lokalpolitikere skal bruke lang tid på den politiske vurderingen av skolesjefens utredning, men vi kan ikke stoppe utviklingen som allerede er i gang. Derfor vil Elverum Arbeiderparti satse oppstartarbeidet for en ny sentrumsskole, og vi vil investere 80 millioner kroner på rehabilitering og nybygging på Lillemoen skole i søndre Elverum.

På denne måten tar vi store og viktige samfunnsgrep for Elverum i framtida. Vi satser på skolen som drivkraft for barns kunnskapsutvikling, og vi satser på skolen som drivkraft for framtidig bosetting.

Elverum Arbeiderparti beklager at det borgerlige flertallet har fjernet oppstarten med en ny sentrumsskole fra budsjettet, og at det bare settes av penger til «en halv skolesatsing» i søndre Elverum. Som gruppeleder vil jeg oppfordre Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Team Elverum til å satse offensivt på skolen sammen med oss i Arbeiderpartiet.

Elverum har solide tradisjoner som et sted for satsing på skole og utdanning for alle. La oss fortsette på det samme sporet med et godt og felles vedtak for skolen i kommunestyrets møte førstkommende torsdag!

You may also like...