Tenk stort i sjukehussaken

I spørsmålet om framtidas sjukehustilbud i Innlandet spiller Elverum en stor rolle. I løpet av noen tiår har vi sett en sterk medisinskfaglig utvikling, og slik vil det fortsette.

Vi må selvsagt sette pasientene i fokus, og arbeide for at så mange som mulig har en trygghet og nærhet til god behandling og god fødselsomsorg.

Hedmark Arbeiderpartis årsmøte har enstemmig vedtatt en støtte til et felles spesialistsjukehus på grensa mellom Hedmark og Oppland, samtidig som det sjukehuset som ligger «lengst unna» skal opprettholdes og utvikles. I klartekst betyr det sjukehuset i Elverum, noe Elverum Arbeiderparti var svært tydelige på da saken ble behandlet i fylkesårsmøtet. Det er viktig at alle gode krefter samler seg rundt behovet for endringer og utvikling av framtidas sjukehustilbud, samtidig som vi skal tenke stort på vegne av vår egen region.

Over 80 prosent av operasjonene ved sjukehusene er planlagte og udramatiske inngrep med bruk av bred medisinsk kompetanse. Denne planlagte (elektive) virksomheten er en svært viktig del av arbeidet ved sjukehusene i dag, sammen med fødetilbudet.

Hedmark og Oppland er betydelig større enn Danmark i areal, og det sier seg selv at vi må ha et sjukehustilbud flere steder i et så stort område. Samhandlingsreformen er bare så vidt i gang, og den vil føre til store endringer i behandlingstilbudet i åra framover. Reformen vil føre til at mange leger og annet helsepersonell skal ha kommunale arbeidsgivere i framtida. Hele reformen er kritisk avhengig av at det bygges opp regionale fagmiljøer som fagfolk vil søke seg til fordi arbeidsoppgavene er interessante og utviklende. Slike regionale fagmiljøer vil sikre nærhet og trygghet til de som blir behandlingstrengende og gravide, og det vil være et vesentlig bidrag til den framtidige bosettinga i Innlandet i framtida.

I sjukehusdebatten har det også kommet inn noen kortsiktige vurderinger som handler om såkalte «plassproblemer» og krav til samlokalisering av bestemte fagmiljøer. Det er blant annet hevdet at avdelinger må flytte fra Elverum til Hamar dersom man ønsker å utvikle en fullverdig Kvinneklinikk i Elverum. Den tverrpolitiske sjukehusaksjonen i Elverum stiller seg uforstående til at dette handler om «plassproblemer». Tvert imot er det slik at Elverum har betydelige og hensiktsmessige arealer til disposisjon. I tillegg har vi et stort tomteareal rundt sjukehuset som er meget godt egnet for utbygging dersom plassen oppleves som et problem. Realitetene er altså at Elverum både på kort og lang sikt har et meget godt utgangspunkt for framtidig virksomhet.

Elverum Arbeiderparti mener vi må tenke stort rundt behovet for omstillinger fordi teknologi, folkehelsa og sykdombildet er i endring. Omstillinga kan skje med et felles sjukehus ved Mjøsa og med Elverum som et annet viktig tyngdepunkt fordi utviklingsmulighetene her er kostnadseffektive og riktige i forhold til bosettingsmønsteret i regionen. I tillegg må disse tyngdepunktene samarbeide med en lang rekke andre lokale tilbud innenfor blant annet legevakt, poliklinisk virksomhet, psykiatri og rehabilitering i både statlig og kommunal regi.

Spørsmålet om framtidas sjukehusstruktur er krevende, og mange har ulike vurderinger. Vi må være åpne for disse meningsforskjellene, men samlet i ambisjonen om at Elverum skal spille en stor rolle i framtidas sjukehustilbud av flere grunner.

You may also like...