Vegvalg i Elverum

I år skal vi finne fram til viktige løsninger for videre byutvikling, gateløp, veier og bruer i Elverum. Det er en stor og krevende jobb.

Byen vår er inne i en stor omstilling på flere måter. Tidligere bodde de fleste av oss i boligfeltene og på bygdene, mens vi handlet og oppsøkte ulike tilbud og kontorer i Leiret. Nå fører omfattende nybygging på begge sider av elva til at stadig flere av oss bor inne i byen.

Terningen Arena, butikker, kjøpesentrene, sjukehuset og mange andre tilbud på begge sider av elva skaper et økende behov for kryssing over bruene våre til fots, på sykkel, med bil eller som busspassasjerer. Vi må ha som et viktig mål at flere går og sykler i framtida. Da må Elverum bli bedre tilrettelagt for det.
Jeg tror og håper også at alle er enige om at vi vil ha forbikjørende/passerende trafikk ut av sentrum. Det vil være til stor lettelse for Elverum på alle måter.

Samtidig er det slik at trafikktall fra sju faste registreringspunkter og flere andre typer tellinger i Elverum viser at det er vi sjøl som lager mye av trafikken. Vi skal til og fra boligområder, butikker, kjøpesentre, kontorer, Terningen Arena, sjukehuset og andre steder i byen og kommunen. De faktiske tellingene viser at 85 prosent av trafikken har steder i Elverum som mål. Det er altså vi som bor her som i stor grad kjører til og fra bolig, jobb, butikker, og fritidsaktiviteter.

Vi har altså to ulike typer trafikanter: «de passerende» og «oss sjøl». I det nært forestående arbeidet med gater, veier og bruer må vi legge mye vekt på den største gruppa først. Samtidig kan vi også tenke båndlegging av aktuelle arealer for framtidige forbikjøringsveier i et lengre perspektiv. Vi i Elverum må også sette pris på at forbikjøringstrafikken opp og ned Østerdalen nå flyttes bort fra boligområdene på Vestad. På samme måte må vi ha som mål at både «Trysiltrafikken» og trafikken fra Glåmdalen og vestover får bedre forbikjøringsalternativer i framtida. Våre gater kan ikke være foretrukket løsning for lastebiler fra Sverige og vestover i Norge.

Likevel: Det store vegvalget i år handler om løsningene for byen vår. Vi vokser med flere hundre innbyggere hvert år. Om ikke lenge er vi 22 000 innbyggere i Elverum. Den daglige trafikken er preget av bruene som store og økende flaskehalser, blant annet for kollektivtilbudet. Glåmbrua ble nesten tatt av flommen i 1995. Dermed handler dette også om betydelig samfunnssikkerhet for både byen, beredskapstjenestene og sjukehuset vårt.

Nye gateløsninger og en ny bru må ikke beskrives som en ensidig trussel for Elverum, men også som en mulighet for videre utvikling på det som allerede er utviklet gjennom generasjoner før oss. Elverum finner nok ikke fram til «den enstemmige og perfekte løsning» i hverken denne eller i andre store utviklingssaker. Derfor bør alle parter og partier vise forståelse for fordeler og ulemper ved de ulike løsningene, og veie disse forholdene opp mot hverandre når et vedtak skal fattes.

Alle bør ta inn over seg at dagens trafikkløsninger ikke er gode nok. Vekst og utvikling i Elverum handler om besluttsomhet og nye grep for å takle nettopp denne veksten og utviklingen som vi står midt oppe i! Jeg håper virkelige vi løser denne saken med et bredest mulig politisk flertall, og at mange av oss kan danne et felles grunnlag for store og viktige forbedringer for byen og kommunen vår.

Det skal tas nye og store vegvalg for Elverum også etter at årets saker har funnet sin løsning i kommunestyret i november. Noen av disse valgene må handle om forbikjøringsveiene. Andre må handle om hvordan vi legger til rette for flere gående og syklende, og færre kjørende i Leiret og Storgata.

Det er summen av flere store vegvalg nå og senere som skaper den utviklingen vi ønsker oss for hjemstedet vårt.

You may also like...