Arbeiderpartiet gir økt velferd i kommunene!

Nylig la Arbeiderpartiet fram sitt forslag til statsbudsjett, ett budsjett som ville gitt rom for mer velferd i Elveurm og i landet mener Magnus Stenseth, Jeanette Evensen, Bente Irene Aaland i Elverum AP.

 

 

 

Norge er og skal være et av verdens beste steder å leve, bo, vokse opp og også være syk i. Dette skjer i kommunene – hvor folk bor. Kommunen får stadig større og tyngre oppgaver.

Elverum står som mange andre kommuner overfor store oppgaver og investeringer for å gi bedre tilbud i barnehager, skoler og i omsorg. Vi skal styrke velferden!

Framtidas helsetilbud i Elverum viser seg blant annet i form av helsehuset som snart står ferdig. Helsehuset er en viktig del av et moderne og framtidsrettet helse- og omsorgstilbud. Dette vil også inkludere nye løsninger for helseteknologi. Ny teknologi er dyrt og investeringer må ofte vike plass i stramme budsjetter. Arbeiderpartiet setter derfor av 100 millioner kroner i sitt budsjett, der kommuner som vil investere i ny helseteknologi får støtte til å prøve ut nye og innovative løsninger.
Dette hadde Elverum kunne nytt godt av, både økonomisk og faglig.

Arbeiderpartiet erkjenner at situasjonen i fastlegeordningen er kritisk. Arbeidsbyrden til hver enkelt fastlege er stor, og halvparten av kommunene oppgir at de har vansker med å rekruttere fastleger. Mange mener seg for lite kompetente til å behandle kreftpasienter. Derfor vil Arbeiderpartiet ha 400 nye stillinger for allmennleger i spesialisering allerede i 2019. Vi ønsker også å øke med 100 nye turnusstillinger enn regjeringens forslag. Derfor vil vi også øke potten til kompetansehevende tiltak så vi bedrer situasjonen for å rekruttere og beholde. Dette er lønnsomme investeringer i folks helse.

Vi legger også inn 50 millioner mer enn dagens regjering til opplevelser for eldre. Det omfatter den kulturelle spaserstokken, inkludering av pårørende i eldreomsorgen, og fritidskontakter for personer med demens. Slike tilbud er viktige for en god velferd, ikke minst i folkehelsebyen Elverum hvor vi, som i store deler av landet møter en stadig økende andel eldre. Vi skal gjøre hverdagen bedre med flere hender!

Arbeiderpartiet har lagt fram et «Kvalitetskrav i Eldreomsorgen» og setter i den sammenheng av 50 millioner som skal gå til utprøving av nye boformer, omsorg ved livets slutt og nasjonale innsatsteam.

For å finansiere dette fjerner vi blant annet regjeringas feilslåtte prosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen, og bruker pengene for å løfte velferden i kommunene!

Elverum har utfordringer, det er mange om beinet, men vi må prioritere de svakeste først.

Arbeiderpartiets forslag til styrking av kommunesektorens inntekter med 3,5 milliarder, ville blant annet gitt 10,4 millioner kroner i frie inntekter til Elverum. Penger vi kunne brukt til å styrke og utvikle barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester. Inntekter som ville satt Elverum i bedre stand til å løse de store oppgavene!

 

Magnus Stenseth, Jeanette Evensen, Bente Irene Aaland, Elverum AP

Arbeiderpartiet gir økt velferd i kommunene!