Author: admin

En helthetlig bystruktur

En helthetlig bystruktur

Elverum Arbeiderparti har ikke sagt nei til at Rådhusplassen skal bli bilfri. Vi har bare sagt at vi ønsker å vurdere bruken av Rådhusplassen inn i en større sammenheng.

Bl.a. ønsker vi å se og lage planer for Rådhusplassen, Storgata, Lokket og Torvet, og gatestrukturen rundt, sett samlet. Det skjer mye bra i Leiret og flere utbyggere har gode prosjekter på gang. Dette ønsker vi at kommunen skal kunne gjøre en samlet vurdering av.

 

Kommunens økonomi er som kjent dårlig.

Det er derfor viktig at vi ikke tar enkeltbeslutninger i hui og hast, som kanskje må gjøres om i en større sammenheng senere. Men at vi lager en samlet plan, og kan utvikle deler av den i tråd med kommunens økonomi framover.

 

Dessuten ønsker vi å involvere folk, og vi ønsker å høre DIN mening.

Derfor inviterer vi til et åpent, digitalt BYmøte tirsdag 25.mai, der DU kan si hva du mener om utviklingen av Rådhusplassen og Storgata, og gjerne også om de nye planene for Torvet som AMFI nettopp har lagt fram forslag på, og byutviklingen i Elverum generelt.

Se mer på www.framtidaselverum.no

Faksimile fra Østlendingen 19.05.21

https://www.ostlendingen.no/flertallet-strittet-imot-bare-eldri-og-gjermund-stemte-for-bilfri-radhusplass-i-elverum/s/5-69-1133316

 

Magnus Stenseth, Leder i Elverum Arbeiderparti

Frank Ophus, byutviklingsgruppa i Elverum Ap


 

Sætre: en del av framtidas omsorgstjeneste

Sætre: en del av framtidas omsorgstjeneste

I forbindelse med formannskapsmøtet 12. februar har Elverum Arbeiderparti blitt kritisert for å la Sætre alders- og sykehjem i stikken. Formannskapsvedtaket som vedrører Sætre er fundert i sektorens behov og kommunens økonomi. Det har fra enkelte hold blitt henvist til vårt partiprogram og at løftene fra valgkampen ikke følges opp. I den forbindelse er det nødvendig for Elverum Arbeiderparti å understreke at grepene som blir tatt er i tråd med partiets ambisjoner om å skape orden i økonomien i kommunen vår, samt å sørge for at vi har et tjenestetilbud som er rustet for å møte fremtidens utfordringer. Vi kan akseptere uenighet om hvordan vi skal drive Sætre alders- og sjukehjem, men det er trist at Senterpartiet påstår at vi ønsker en nedlegging av den flotte institusjonen og arbeidsplassen i Sørskogbygda, når sannheten er det motsatte.


Det er skapt et inntrykk av at justeringen av driften på Sætre er første steg mot nedleggelse. Dette medfører ikke riktighet. Selv om aktivitetsnivået tas ned ved at åtte aldershjemsplasser stenges og ytterligere åtte flyttes midlertidig, er det viktig å understreke at det fortsatt er til sammen 24 alders- sykehjemsplasser i drift som ikke skal røres. Snarere enn en stykkevis nedbygging handler det om at andreetasjen ved Sætre på sikt skal settes i stand slik at institusjonen som helhet er bedre egnet til å dekke kommunens behov når det trengs flere institusjonsplasser om få år.


Senterpartiet vil altså bevare dagens lokaler. Det er en farefull vei, for oss som kjenner til kravene til framtidas omsorgstjenester i Elverum. Vi blir mange flere eldre i åra framover, og rådmannen anslår at vi vil trenge opptil 100 nye institusjonsplasser framover mot 2030. Det innebærer et stort løft, som kommunen selvsagt må ta ansvar for gjennom nybygging for våre eldre og andre pleietrengende. Arbeiderpartiet vil at mye av dette skal bygges på Sætre, og det har vi altså fattet vedtak om i formannskapet for noen dager siden.


Sætre alders- og sjukehjem ligger 10-15 minutters kjøretur fra Leiret, og er en viktig ressurs for Elverum. Med modernisering, omstilling og nybygging får vi til noe av det samme vi har sett ved stiftelsen Hernes Institutt: en umoderne bygningsmasse er erstattet med en nytt og moderne anlegg, og driften er solid trygget for framtida. En delvis helt nybygget institusjon har også ført til at flere søker stillinger på Hernes Institutt enn på lenge.


Derfor har vi vedtatt at Sætre skal omstilles og utvikles som en del av Elverum kommunes framtidige helse- og omsorgstjeneste, med moderne og framtidsrettede lokaler. Vi skal ikke legge ned Sætre – vi skal sørge for at Sætre blir en enda viktigere og bedre del av vårt tilbud til våre omsorgstrengende i framtida! Frem mot kommunestyrets strategikonferanse i juni inneværende år skal det utarbeides konkrete planer for hva som skal skje videre for å ruste Sætre for framtida.


Elverum Arbeiderparti har som intensjon å gjøre kommunens spekter av tjenester mer robust innenfor forsvarlige økonomiske rammer. For å få til dette trengs noen strukturelle grep, men det betyr ikke at bygdene skal bygges ned. Styringsansvar innebærer at man ser på alle aspekter av kommunens virksomhet og kommer frem til gode, bærekraftige løsninger. Dette arbeidet er nå i gang.

Magnus Stenseth, leder i Elverum Arbeiderparti og Ingvar Midthun, gruppeleder i Elverum Arbeiderparti

Legg akuttsykehuset til Elverum

Legg akuttsykehuset til Elverum

Elverum Arbeiderparti jobber på for sykehuset i Elverum. Vår kommunestyrerepresentant og leder i Helse og omsorgskomiteen, Bente Irene Aaland skriver treffende i leserbrevspalten!

Bente Aaland fra Arbeiderpartiets kommunestyregruppa setter trykk på viktigheten av Elverum Sykehus!

Det er mange gode grunner til å beholde og utvikle sykehuset i Elverum til et allsidig, sterkt og bærekraftig akuttsykehus. I tillegg til pasientbehandling er utdanning av sykepleiere en svært god og viktig grunn.

Vi opplever en nasjonal og internasjonal mangel på sykepleiere. Dette er en økende utfordring som må møtes med ulike strategier. Det kan være heltidsstillinger og arbeidsbetingelser som gjør at den enkelte ønsker å bli i yrket og kan klare å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder.

Men det er også særdeles viktig at vi klarer å opprettholde utdanningskapasiteten, eller i beste fall øke den. Årsaken til at det ikke kan utdannes flere enn i dag er mangel på praksisplasser. Sykehusene er viktige praksisplasser for utdanning av sykepleiere og spesialsykepleiere, og andre elever og lærlinger.

Det er to utdanninger for sykepleiere i Innlandet, NTNU på Gjøvik og Høgskolen i Innlandet i Elverum. I tillegg til desentralisert på Tynset og Kongsvinger. Nærheten mellom sykehus og utdanningssteder gjør at praksis er lett tilgjengelige for studenter og lærere og man kan nytte dem maksimalt.

Dette er selvfølgelig viktig for de som går på NTNU også, men det er fortsatt muligheter for at de kan utdannes på Gjøvik, hvis det elektive sykehuset legges dit, og det er bare 18 km mellom Gjøvik og Mjøsbrua.

Elverum Arbeiderparti mener Elverum sykehus må bestå i framtidas sykehusløsning for Innlandet!

Vi trenger hver eneste praksisplass og hver eneste nyutdannede sykepleier. Disse skal bidra til å opprettholde et forsvarlig helsetilbud til befolkningen nå og i framtida, i kommuner og sykehus. I tider med mangel på arbeidskraft og flere brukere av helsetjenester er disse gull verdt.
Derfor er dette en av mange viktige grunner til å beholde og utvikle sykehuset i Elverum.

Med vennlig hilsen

Bente I. Aaland,
Kommunestyrerepresentant,
Elverum Arbeiderparti

En avtale for Framtidas Elverum

En avtale for Framtidas Elverum

Elverum Arbeiderparti har inngått et samarbeid som gjør Lillian Skjærvik til ordfører i Elverum og som gir Arbeiderpartiet 4 plasser i formannskapet, og en egen varaliste for formannskapet.

Avtalen er mellom Elverum Arbeiderparti, Elverum SV og Elverum FrP. 

Denne avtalen var viktig for både Arbeiderpartiet og SV, dessverre klarte vi ikke å bli enige med MDG. 

Derfor har vi slik medlemsmøte i Elverum Ap ba om vært nødt til å jobbe bredere for å få til en god avtale. I kveld har Elverum Ap, Elverum Sv og Elverum FrP, derfor signert vedlagt avtale.

Slik det framgår vil det fortsatt jobbes for brede løsninger i Elverum, og vi vil fortsette dialogen med de andre partiene også i de kommende uke og videre i perioden.

Ap vil beholde Sørskogbygda skole!

Ap vil beholde Sørskogbygda skole!

Sørskogbygda er et av de tre bygdesentrene i Elverum, og akkurat slik det fremgår i kommuneplanens samfunnsdel skal dette være et satsningsområde. Det er Elverum Arbeiderparti helt enige i, og vi går derfor klart og tydelig inn for å bevare Sørskogbygda skole. Et bygdesenter trenger skola som et lim i lokalsamfunnet der butikk, og forsamlingslokale er en viktig styrke for bygda.Med over 70 elever på skolen, skal Sørskogbygda ha livets rett også i framtidas Elverum. Vi skal ha tilbud i både i by og bygd mener Arbeiderpartiet akkurat slik det fremgår i vårt partiprogram!

En stemme til barna!

En stemme til barna!

Barn i lavinntektsfamilier skammer seg. De føler seg mindre verdt. På skolen skulker de mer. De er med på færre fritidsaktiviteter. De spiser mindre sunt. Og har større risiko for helseproblemer.

I hvert klasserom i Elverum sitter det elever som slutter på idretten når skoa har blitt for små. Eller som blir «sjuke» når klassen skal på tur. De stenges ute fra opplevelser og samvær med andre.

Fattigdom blant foreldre med små barn øker. Flere barn vokser opp i vedvarende lavinntekt, det vi kaller barnefattigdom. Og selv om det finnes politiske veier ut av dette, skjer det lite.

Altfor mange har gjort altfor lite altfor lenge.

3 av 10 husholdninger har fått dårligere råd siden 2013. Dette gjelder de som hadde minst

fra før. I tillegg har de som hadde mest fra før fått betydelig økt inntekt. Når over 500 barn ifølge statistikken lever et liv i fattigdom her i Elverum, er det 500 barn for mye.

Men det dreier seg om mer enn tall, og mer enn statistikk. Det dreier seg om hva slags samfunn vi vil være.

Forskjellene i Norge øker. Det blir stadig større forskjeller mellom fattig og rik, stadig flere nordmenn mottar sosialhjelp og det er for mange som står utenfor arbeidslivet. Resultatet er at flere nordmenn lever i fattigdom. Dette går spesielt hardt utover de som ikke har jobb og de som har dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Andelen barn i familier med lavinntekt var 8,6 prosent i 2013 og har under dagens regjering økt slik at det blir flere barn i husholdningen med vedvarende lavinntekt.

Noen må være stemmen til disse barna. For de sier ikke fra selv. Som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet vil jeg være den stemmen, hvis jeg blir valgt til ny ordfører i Elverum. I Arbeiderpartiet vil vi bygge sterke lag rundt barn og unge – tuftet på kvalitet og trygge rammer. Vi må jobbe for å redusere forskjellene. Vi skal ikke tillate at 500 barn lever et liv i fattigdom her i Elverum.

Å inntektsberegne barnetrygden til sosialhjelpsmottagere – slik Elverum gjør i dag – er i realiteten å frata disse familiene deler av barnetrygden. Det må vi slutte med. Er det noen som trenger disse kronene, er det nettopp de som har minst fra før.

Barna i inntektssvake familier er helt uten skyld for situasjonen de befinner seg i. Gi dem en stemme i politikken. Stem Arbeiderpartiet 9. september!

Lillian Skjærvik, Ordførerkandidat Elverum Arbeiderparti

Elverum trenger utekontakten!

Elverum trenger utekontakten!

Elverum kommune er i en krevende økonomisk situasjon, og har vært det i lang tid. Det resulterte i 2018 med at Utekontakten ble besluttet avviklet, imot Arbeiderpartiets stemmer. Utekontakten møtte ungdom der ungdom var. Enten det var på rådhustrappa, på kjøpesenteret, på fotballbanen, ungdommens hus og andre naturlige tilholdsstedet for ungdom. Et lavterskeltilbud for alle, som møtte ungdom uten byråkratiske timebestillinger. Unge i en sårbar situasjon trenger ofte bare å bli sett. Gjennom utekontakten kunne man få svar på enkle spørsmål, få snakket ut, få veiledning til hjelp og ikke minst bli sett.

I dag finnes det ikke lenger et slikt lavterskeltilbud for ungdom i Elverum, selv om det ikke er lovpålagt er det ingen tvil om at det hadde en god effekt. Når ungdom blir møtt med åpne armer og et kontaktpunkt i hverdagen, forebygger mye av det som kan bli kritiske situasjoner hvor enkeltpersoner.

Forebygging er en viktig oppgave kommunen skal stå for. Forebyggende tiltak som Utekontakten kan begrense utfallet av psykiske problemer, utsette debuten for bruk av rus og la ungdom vokse som mennesker fordi de blir sett i hverdagen. Arbeiderpartiet var imot å legge ned Utekontakten, og vi vil kjempe for å få tjenesten tilbake til det beste for all ungdom! Fordi vi vet hvor mye det betyr å bli sett!

Magnus Stenseth, Hanna Kjelland og Vebjørn Skirbekk Sagmoen, ungdomskandidater Elverum AP.

Innleie i Elverum

Innleie i Elverum

Elverum Arbeiderpartis listekandidatere, Stein-Erik Nyberg, Pål Sundt Finstad og Tor Kristian Godlien retter pekefingeren til unødvendig bruk av vikarbyråer i Elverum i dette leserinnlegget!


Vi i Arbeiderparti har i den senere tid dokumentert hva vi har gjort for å begrense og stanse innleie i Elverum kommune. Ved flere ganger har de borgerlige stemt oss ned.

De borgerlige har til og med sagt at de ønsket mer innleie, og at dette skulle være bra for Elverum kommune. De borgerlige forsøker desperat å gjøre dette om til et økonomisk spørsmål. Innleie er mye mer enn det.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at skal være fast ansatt. Dette er blitt sett på som så viktig at det har blitt nedfelt i lovs form. Når en arbeidsgiver går til det skritt å leie inn, er det ønske om å unngå dette ansvaret. Det blir en easy fix på et problem som arbeidsgiver ikke klarer å løse.

På den måten skyves ansvaret over på den enkelte arbeidstaker. Hun må ta alle ulempene med å være innleid. Ulempene vil være usikker fremtid, hun vil få vanskeligheter med å planlegge sin økonomiske fremtid. I mange tilfeller vil hun også få lavere tjeneste pensjon.

Ute på avdelingene vil de fast ansatte kunne komme i en tilstand der de driver med kontinuerlig opplæring av de innleide. Vi kan også kanskje tenke oss at siden de er uerfarne, at det tas inn flere enn grunn bemanningen tilsier at det skal være.

Like ille er det for de som bor på institusjonen. Når de opplever at det kommer nye mennesker som skal hjelpe til med stellet skaper det uro. Hvem ville vel like at man hele tiden måtte være avhengig av fremmende mennesker i en slik sårbar situasjon.

Vi som har jobbet en stund har vært heldige og dyktige. I Norge har vi til ganske nylig hatt et godt og trygt arbeidsliv. Dette er under press, det blir mer vanlig å benytte seg av innleie. Ønsker vi som foreldre generasjon å ødelegge dette og tilby våre barn et arbeidsliv som skaper midlertidig arbeidskontrakter, vanskelig å etablere seg da det blir meget vanskelig å få lån. Tidligere ble dette kalt for løsarbeidersamfunnet. Et samfunn der vanlige arbeidere blir kasteballer, for at en mulig arbeidsgiver ikke ønsker å ta sitt lovpålagte ansvar.

Er dette et arbeidsmarked som vi vil gi et våre barn? Skal man benytte seg av innleie er i offentlig sektor et politisk spørsmål. Grunnbemanningen på f eks sykehjem avgjøres politisk når budsjettet vedtas. Rådmannens jobb er på mange måter å iverksette politiske vedtak. Ingen i Arbeiderpartiet har noen gang kritisert rådmannen, derimot vil vi kritisere det borgerlige flertallet!

Stein-Erik Nyberg og Pål Sundt Finstad og Tor Kristian Godlien, Elverum Ap

Framtidig sykehusstruktur

Framtidig sykehusstruktur

Elverum Arbeiderpartis 3.kandidat, Bente Irene Aaland går til kamp for Elverum som en del av sjukehussturkturen i Innlandet!


Den 31. januar vedtok styret i Sykehuset Innlandet ett hovedsykehus for Innlandet. Det ble også vedtatt å opprettholde Tynset Sykehus som akuttsykehus for Fjellregionen, samt at det fortsatt skulle være sykehusdrift ved to av dagen sykehus, ett akuttsykehus og ett til planlagt behandling. For veldig mange av oss er det helt logisk å mene at akuttsykehuset skulle være i Elverum, da det elektive sykehuset gjennom styresaken nærmest ble plassert i Gjøvik. Å opprettholde et desentralisert sykehus er et klokt vedtak, forutsatt at dette byr på en plassering som gagner befolkningen, og bidrar til å oppfylle sykehusets egen målsetting om at Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.

I partiprogrammet til Elverum Arbeiderparti har vi vedtatt at vi skal jobbe for at sykehuset ikke bare opprettholdes, men utvikles som et fullverdig akuttsykehus. Dette er viktig av mange grunner. Vi trenger et sykehustilbud i den østlige delen av fylket, slik at befolkingen i vår kommune og i vårt omland skal komme raskt til undersøkelse og behandling, og av beredskapshensyn. Jeg nevner Trysilfjellet som i helger og høytider kan øke sin befolkning til 60 000. Barn og voksne som kan bli utsatt for sykdom og skader. Sykehuset er en stor og mangfoldig arbeidsplass. Ikke minst huser det mange kvinnearbeidsplasser, noe som er viktig for et variert jobbtilbud i Elverum. Sykehuset spiller en viktig rolle i utdanning av sykepleiere. I en tid hvor sykepleiermangelen øker, trenger vi så mange praksisplasser som mulig. Dette vil komme også kommunene til gode.

Å beholde og utvikle akuttsykehuset i Elverum vil gjøre at mange, både ansatte, pasienter og besøkende får kortere reisevei, noe som er bra for miljøet. Mange vil bruke mindre tid på vegen, og hele arbeidsdagen behøver ikke gå med om man skal til en enkel undersøkelse.


Det er viktig for en kommune og et områdes attraktivitet at man har et sykehustilbud i nærheten. Derfor er det flere som ønsker seg akuttsykehuset, og vil kjempe for det. Vi i Elverum Arbeiderparti mener at det skal være i Elverum, da dette vil tjene befolkningen i Innlandet bedre. Videre vil målet om likeverdighet i behandlingstilbud, uavhengig av bosted være lettere oppnåelig.


Tiden fram til vedtak skal fattes går fort. Elverum Arbeiderparti vil bruke de kanaler og muligheter som finnes for å overbevise styrer og foretaksmøte om at opprettholdelse og utvikling av sjukehuset i Elverum er den eneste løsningen.

Bente I. Aaland, 3.kandidat Elverum Arbeiderparti

Lærlingene er framtiden!

Lærlingene er framtiden!
Foto: Fotograf Lars Bryhn

Elverum Arbeiderparti jobber for flere lærlingplasser i Elverum. Vår varaordførerkandidat Magnus Stenseth forklarer i dette leserbrevet hvorfor denne satsninger er så viktig!

For en stund siden var jeg på besøk hos Elverum Tekniske Verksted og møtte en hel gjeng med mekanikerlærlinger som skrudde på Forsvarets kjøretøy, og en børsemakerlærling som bedrev millimeterpresisjon for å lage et perfekt våpen. Lærlingene på verkstedet er framtidas mekanikere og børsemakere, yrker som trenger reel praksis for å kunne utøves på beste vis.

I Elverum Kommune har vi i dag 18 lærlinger ansatt i kommunen. Det er alt fra kontorarbeidere til barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere som gjennom lærlingtiden får den nødvendige praksis for å kunne utøve sitt yrke og få et fagbrev som bevis på gjennomført skolegang.

Elverum Ap og Stortingsbenken på besøk på Elverum Tekniske verksted, hvor lærlingene er i sentrum!

Elverum Arbeiderparti mener det er på høy tid å ta inn flere lærlinger i kommunen, kun slik vil vi kunne møte framtidas utfordringer, for i dag er det nærmest blitt umulig å få seg arbeid uten den rette kompetansen. Elverum er en studentby, men også vertskommune for videregående opplæring på Elverum Videregående skole, det forplikter og det gir oss muligheter.

I 2040 vil det i Elverum kommune være dobbelt så mange over 80 år som det er i dag, nærmere 2000 antyder SSB-utregningene. Flere eldre betyr også at flere vil ha behov for omsorgstjenester, som igjen betyr at vi må ha betydelig flere hender i arbeid. I 2035 vil Norge mangle 18.000 årsverk av helsefagarbeidere, det er en utfordring også Elverum kommune må bidra til å løse mener Arbeiderpartiet.

Eldrebølgen slår hard innover landet i årene som kommer, derfor må satsningen starte nå. Det handler både om å sikre viktige hender i eldreomsorgen, men også om å bidra til at flere velger helsefag og at flere fullfører videregående skole. Elverum kan altså ikke forvente å hente helsefagarbeidere fra utenfor kommunen i framtiden, denne utfordringen slår inn over hele landet og kampen om flere hender er allerede i gang.

Befolkningsframskrivningen til SSB har ikke slått helt som forventet, men uansett tyder det meste på at det vil bli flere og flere eldre. I 2040 vil befolkningen over 80 år være doblet, og det betyr nye utfordringer som må løses. Den jobben må starte nå, mener Elverum Ap.

Elverum Arbeiderparti har ved flere anledninger foreslått å øke antall lærlinger i Elverum, både gjennom våre budsjettforslag, og gjennom et ønske om en opptrappingsplan for lærlinger i Elverum. Dessverre har begge deler blitt nedstemt av posisjonen, og antall lærlinger i Elverum har stagnert de siste 8 årene.

KS opererer med et måltall på 2 lærlinger per 1000 innbygger, Elverum har dermed en del å gå på for å nå den nasjonale «normen». Arbeiderpartiet mener at et minimum bør være 1 lærling per 1000 innbygger. Vi mener at investering i lærlinger er en betydelig og rimelig investering gitt de utfordringene vi står ovenfor, ikke minst handler dette om å skape arbeidsplasser!

Av omkring 50 ansatte ved Elverum tekniske verksted er 4 lærlinger. Forsvaret er en offentlig instans, og gjør en god jobb å sikre viktig kompetanse inn i framtiden, det må også kommunen ta ansvar for på sine fagområder.

Vi liker å sammenligne oss med kommuner som Ringsaker, der det i dag er 63 lærlinger i kommunen. Samtidig har Stor-Elvdal med sine 2500 innbyggere 12 lærlinger. At Elverum kun har 18 lærlinger, mener vi er altfor defensivt. Elverum Arbeiderparti vil satse på lærlinger. De er en ressurs vi må ta i bruk, og derfor vil vi å øke antallet læringer til 1 per 1000 innbygger, og få på plass en langsiktig opptrappingsplan for lærlinger i Elverum!

Magnus Stenseth, varaordførerkandidat Elverum Arbeiderparti