Aktuelt

Åpent møte «Forsvar for fred og frihet» ved Knut Storberget!

Åpent møte «Forsvar for fred og frihet» ved Knut Storberget!

Elverum Arbeiderparti inviterer til åpent møte torsdag 1.juni kl: 18:00 i Auditorie 4, på Terningen Arena!

Det er Knut Storberget som leder av Forsvarskommisjonen som snakker om kommisjonens rapport:
Forsvarskommisjonen av 2021 – Forsvar for fred og frihet

Hva betyr dette for Elverum og Østerdalen? Hva betyr det for Norge? Hvor er vi? Hvor skal vi?

Møtet er åpent med gratis inngang!

 

Auditoriet har plass til innstill 150 personer, så møt i god tid for å sikre deg plass!

Arbeiderpartiets 9 tiltak for å gi alle unge en trygg jobb

Arbeiderpartiets 9 tiltak for å gi alle unge en trygg jobb

En skole hvor alle barn kan lykkes og får raskere hjelp med psykiske utfordringer:


1. Tidlig innsats, tettere oppfølging og mer praktisk læring

Unge mennesker som ikke fullfører videregående skole sliter med å skaffe seg jobb. Arbeiderpartiet vil gjøre kampen mot frafall til jobb nummer en i skolen. Vi må få slutt på «vente og se-holdningen», ungdom må få hjelp lenge før de faller ut av videregående skole.

2. Læreplass til alle og opptrapping av høyere yrkesfaglig utdanning

Frafallet i skolen er spesielt høyt innenfor yrkesfagene. En av de viktigste årsakene til at yrkesfagelever faller fra er mangelen på læreplasser. Arbeiderparti-styrte fylker som Nordland har vist at med politisk vilje er det mulig å sikre læreplass til alle. Arbeiderpartiet vil legge frem opptrappingsplaner for nye studieplasser for hele landet på universiteter, høyskoler og fagskoler, og prioritere utdanninger innen viktige yrker der det mangler tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft.

3. Krafttak for å hjelpe unge som sliter med psykiske utfordringer

Psykiske lidelser er i økende grad grunnen til at unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv, og Arbeiderpartiet vil ha et krafttak for de unges psykisk helse. Det er avgjørende å sikre en bedre samordning av tjenestene i helsesektoren, NAV og utdanningssystemet, slik at unge gis en helhetlig oppfølging tilpasset den enkelte.  

Et NAV med mer tid og ressurser:

4. Et oppsøkende NAV

NAV mangler i dag ansatte og ressurser til å hjelpe unge. Over 60.000 av de unge som står uten jobb eller utdanning, er i dag passive og utenfor ordninger og tiltak. I dag går unge passive for lenge mens problemene vokser: Vi kan ikke vente til ungdommen tropper opp på NAV – vi må oppsøke dem tidligere og støtte dem inn i fagopplæring eller ut i jobb. Skal vi lykkes med å få flere unge i jobb må NAV ha tilstrekkelig med ressurser til å kunne gi en nær og tett oppfølgning av unge arbeidsledige over tid.

5. Tettere oppfølging fra NAV slik at flere kommer i jobb eller inn i fagopplæring

I stedet for kutt i sosiale ytelser til unge som vi har sett de siste åtte årene trenger vi et fellesskap som bidrar til å hjelpe unge inn i arbeidslivet. Vi vil bruke ressurser på tiltak som faktisk fungerer.

6. Jobbgaranti for nye mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger

De siste årene er antallet unge uføre doblet. Altfor mange unge mennesker som kan jobbe noe, får i dag ikke muligheten.

Flere jobber for de unge i et mer seriøst arbeidsliv:

7. Skape flere jobber 

Unge må rustes til å kunne få seg en jobb men vi trenger også flere jobber for unge. Det må skapes flere arbeidsplasser.

8. Stille krav til offentlige virksomheter og bedrifter om lærlinger og inkludering av unge

Under koronakrisen har samfunnet stilt opp storstilt for å redde næringsliv og arbeidsplasser. Etter koronakrisen må næringslivet stille opp sterkere for å bidra til å sikre alle unge jobb. Vi trenger en bedre og mer forpliktende samfunnskontrakt mellom næringslivet, fagbevegelsen og det offentlige for å få flere unge i jobb og læreplass til alle. Arbeiderpartiet vil bruke det offentliges makt til å stille krav der det er mulig, både til statens egne virksomheter og næringslivet.

9. Storrengjøring i arbeidslivet

Når de unge skal inn i arbeidslivet skal de møtes av arbeidsgivere som tilbyr et trygt og rettferdig arbeidsliv, hele og faste stillinger, og en lønn å leve av. Vi må sikre at nye arbeidsplasser etter koronapandemien blir hele faste, stillinger som reduserer arbeidsledigheten i Norge, slik at behovet for arbeidskraft ikke først og fremst løses gjennom import av arbeidskraft, innleie og midlertidighet.

En helthetlig bystruktur

En helthetlig bystruktur

Elverum Arbeiderparti har ikke sagt nei til at Rådhusplassen skal bli bilfri. Vi har bare sagt at vi ønsker å vurdere bruken av Rådhusplassen inn i en større sammenheng.

Bl.a. ønsker vi å se og lage planer for Rådhusplassen, Storgata, Lokket og Torvet, og gatestrukturen rundt, sett samlet. Det skjer mye bra i Leiret og flere utbyggere har gode prosjekter på gang. Dette ønsker vi at kommunen skal kunne gjøre en samlet vurdering av.

 

Kommunens økonomi er som kjent dårlig.

Det er derfor viktig at vi ikke tar enkeltbeslutninger i hui og hast, som kanskje må gjøres om i en større sammenheng senere. Men at vi lager en samlet plan, og kan utvikle deler av den i tråd med kommunens økonomi framover.

 

Dessuten ønsker vi å involvere folk, og vi ønsker å høre DIN mening.

Derfor inviterer vi til et åpent, digitalt BYmøte tirsdag 25.mai, der DU kan si hva du mener om utviklingen av Rådhusplassen og Storgata, og gjerne også om de nye planene for Torvet som AMFI nettopp har lagt fram forslag på, og byutviklingen i Elverum generelt.

Se mer på www.framtidaselverum.no

Faksimile fra Østlendingen 19.05.21

https://www.ostlendingen.no/flertallet-strittet-imot-bare-eldri-og-gjermund-stemte-for-bilfri-radhusplass-i-elverum/s/5-69-1133316

 

Magnus Stenseth, Leder i Elverum Arbeiderparti

Frank Ophus, byutviklingsgruppa i Elverum Ap


 

Sætre: en del av framtidas omsorgstjeneste

Sætre: en del av framtidas omsorgstjeneste

I forbindelse med formannskapsmøtet 12. februar har Elverum Arbeiderparti blitt kritisert for å la Sætre alders- og sykehjem i stikken. Formannskapsvedtaket som vedrører Sætre er fundert i sektorens behov og kommunens økonomi. Det har fra enkelte hold blitt henvist til vårt partiprogram og at løftene fra valgkampen ikke følges opp. I den forbindelse er det nødvendig for Elverum Arbeiderparti å understreke at grepene som blir tatt er i tråd med partiets ambisjoner om å skape orden i økonomien i kommunen vår, samt å sørge for at vi har et tjenestetilbud som er rustet for å møte fremtidens utfordringer. Vi kan akseptere uenighet om hvordan vi skal drive Sætre alders- og sjukehjem, men det er trist at Senterpartiet påstår at vi ønsker en nedlegging av den flotte institusjonen og arbeidsplassen i Sørskogbygda, når sannheten er det motsatte.


Det er skapt et inntrykk av at justeringen av driften på Sætre er første steg mot nedleggelse. Dette medfører ikke riktighet. Selv om aktivitetsnivået tas ned ved at åtte aldershjemsplasser stenges og ytterligere åtte flyttes midlertidig, er det viktig å understreke at det fortsatt er til sammen 24 alders- sykehjemsplasser i drift som ikke skal røres. Snarere enn en stykkevis nedbygging handler det om at andreetasjen ved Sætre på sikt skal settes i stand slik at institusjonen som helhet er bedre egnet til å dekke kommunens behov når det trengs flere institusjonsplasser om få år.


Senterpartiet vil altså bevare dagens lokaler. Det er en farefull vei, for oss som kjenner til kravene til framtidas omsorgstjenester i Elverum. Vi blir mange flere eldre i åra framover, og rådmannen anslår at vi vil trenge opptil 100 nye institusjonsplasser framover mot 2030. Det innebærer et stort løft, som kommunen selvsagt må ta ansvar for gjennom nybygging for våre eldre og andre pleietrengende. Arbeiderpartiet vil at mye av dette skal bygges på Sætre, og det har vi altså fattet vedtak om i formannskapet for noen dager siden.


Sætre alders- og sjukehjem ligger 10-15 minutters kjøretur fra Leiret, og er en viktig ressurs for Elverum. Med modernisering, omstilling og nybygging får vi til noe av det samme vi har sett ved stiftelsen Hernes Institutt: en umoderne bygningsmasse er erstattet med en nytt og moderne anlegg, og driften er solid trygget for framtida. En delvis helt nybygget institusjon har også ført til at flere søker stillinger på Hernes Institutt enn på lenge.


Derfor har vi vedtatt at Sætre skal omstilles og utvikles som en del av Elverum kommunes framtidige helse- og omsorgstjeneste, med moderne og framtidsrettede lokaler. Vi skal ikke legge ned Sætre – vi skal sørge for at Sætre blir en enda viktigere og bedre del av vårt tilbud til våre omsorgstrengende i framtida! Frem mot kommunestyrets strategikonferanse i juni inneværende år skal det utarbeides konkrete planer for hva som skal skje videre for å ruste Sætre for framtida.


Elverum Arbeiderparti har som intensjon å gjøre kommunens spekter av tjenester mer robust innenfor forsvarlige økonomiske rammer. For å få til dette trengs noen strukturelle grep, men det betyr ikke at bygdene skal bygges ned. Styringsansvar innebærer at man ser på alle aspekter av kommunens virksomhet og kommer frem til gode, bærekraftige løsninger. Dette arbeidet er nå i gang.

Magnus Stenseth, leder i Elverum Arbeiderparti og Ingvar Midthun, gruppeleder i Elverum Arbeiderparti

Legg akuttsykehuset til Elverum

Legg akuttsykehuset til Elverum

Elverum Arbeiderparti jobber på for sykehuset i Elverum. Vår kommunestyrerepresentant og leder i Helse og omsorgskomiteen, Bente Irene Aaland skriver treffende i leserbrevspalten!

Bente Aaland fra Arbeiderpartiets kommunestyregruppa setter trykk på viktigheten av Elverum Sykehus!

Det er mange gode grunner til å beholde og utvikle sykehuset i Elverum til et allsidig, sterkt og bærekraftig akuttsykehus. I tillegg til pasientbehandling er utdanning av sykepleiere en svært god og viktig grunn.

Vi opplever en nasjonal og internasjonal mangel på sykepleiere. Dette er en økende utfordring som må møtes med ulike strategier. Det kan være heltidsstillinger og arbeidsbetingelser som gjør at den enkelte ønsker å bli i yrket og kan klare å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder.

Men det er også særdeles viktig at vi klarer å opprettholde utdanningskapasiteten, eller i beste fall øke den. Årsaken til at det ikke kan utdannes flere enn i dag er mangel på praksisplasser. Sykehusene er viktige praksisplasser for utdanning av sykepleiere og spesialsykepleiere, og andre elever og lærlinger.

Det er to utdanninger for sykepleiere i Innlandet, NTNU på Gjøvik og Høgskolen i Innlandet i Elverum. I tillegg til desentralisert på Tynset og Kongsvinger. Nærheten mellom sykehus og utdanningssteder gjør at praksis er lett tilgjengelige for studenter og lærere og man kan nytte dem maksimalt.

Dette er selvfølgelig viktig for de som går på NTNU også, men det er fortsatt muligheter for at de kan utdannes på Gjøvik, hvis det elektive sykehuset legges dit, og det er bare 18 km mellom Gjøvik og Mjøsbrua.

Elverum Arbeiderparti mener Elverum sykehus må bestå i framtidas sykehusløsning for Innlandet!

Vi trenger hver eneste praksisplass og hver eneste nyutdannede sykepleier. Disse skal bidra til å opprettholde et forsvarlig helsetilbud til befolkningen nå og i framtida, i kommuner og sykehus. I tider med mangel på arbeidskraft og flere brukere av helsetjenester er disse gull verdt.
Derfor er dette en av mange viktige grunner til å beholde og utvikle sykehuset i Elverum.

Med vennlig hilsen

Bente I. Aaland,
Kommunestyrerepresentant,
Elverum Arbeiderparti

Innleie i Elverum

Innleie i Elverum

Elverum Arbeiderpartis listekandidatere, Stein-Erik Nyberg, Pål Sundt Finstad og Tor Kristian Godlien retter pekefingeren til unødvendig bruk av vikarbyråer i Elverum i dette leserinnlegget!


Vi i Arbeiderparti har i den senere tid dokumentert hva vi har gjort for å begrense og stanse innleie i Elverum kommune. Ved flere ganger har de borgerlige stemt oss ned.

De borgerlige har til og med sagt at de ønsket mer innleie, og at dette skulle være bra for Elverum kommune. De borgerlige forsøker desperat å gjøre dette om til et økonomisk spørsmål. Innleie er mye mer enn det.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at skal være fast ansatt. Dette er blitt sett på som så viktig at det har blitt nedfelt i lovs form. Når en arbeidsgiver går til det skritt å leie inn, er det ønske om å unngå dette ansvaret. Det blir en easy fix på et problem som arbeidsgiver ikke klarer å løse.

På den måten skyves ansvaret over på den enkelte arbeidstaker. Hun må ta alle ulempene med å være innleid. Ulempene vil være usikker fremtid, hun vil få vanskeligheter med å planlegge sin økonomiske fremtid. I mange tilfeller vil hun også få lavere tjeneste pensjon.

Ute på avdelingene vil de fast ansatte kunne komme i en tilstand der de driver med kontinuerlig opplæring av de innleide. Vi kan også kanskje tenke oss at siden de er uerfarne, at det tas inn flere enn grunn bemanningen tilsier at det skal være.

Like ille er det for de som bor på institusjonen. Når de opplever at det kommer nye mennesker som skal hjelpe til med stellet skaper det uro. Hvem ville vel like at man hele tiden måtte være avhengig av fremmende mennesker i en slik sårbar situasjon.

Vi som har jobbet en stund har vært heldige og dyktige. I Norge har vi til ganske nylig hatt et godt og trygt arbeidsliv. Dette er under press, det blir mer vanlig å benytte seg av innleie. Ønsker vi som foreldre generasjon å ødelegge dette og tilby våre barn et arbeidsliv som skaper midlertidig arbeidskontrakter, vanskelig å etablere seg da det blir meget vanskelig å få lån. Tidligere ble dette kalt for løsarbeidersamfunnet. Et samfunn der vanlige arbeidere blir kasteballer, for at en mulig arbeidsgiver ikke ønsker å ta sitt lovpålagte ansvar.

Er dette et arbeidsmarked som vi vil gi et våre barn? Skal man benytte seg av innleie er i offentlig sektor et politisk spørsmål. Grunnbemanningen på f eks sykehjem avgjøres politisk når budsjettet vedtas. Rådmannens jobb er på mange måter å iverksette politiske vedtak. Ingen i Arbeiderpartiet har noen gang kritisert rådmannen, derimot vil vi kritisere det borgerlige flertallet!

Stein-Erik Nyberg og Pål Sundt Finstad og Tor Kristian Godlien, Elverum Ap