En stemme til barna!

Barn i lavinntektsfamilier skammer seg. De føler seg mindre verdt. På skolen skulker de mer. De er med på færre fritidsaktiviteter. De spiser mindre sunt. Og har større risiko for helseproblemer.

I hvert klasserom i Elverum sitter det elever som slutter på idretten når skoa har blitt for små. Eller som blir «sjuke» når klassen skal på tur. De stenges ute fra opplevelser og samvær med andre.

Fattigdom blant foreldre med små barn øker. Flere barn vokser opp i vedvarende lavinntekt, det vi kaller barnefattigdom. Og selv om det finnes politiske veier ut av dette, skjer det lite.

Altfor mange har gjort altfor lite altfor lenge.

3 av 10 husholdninger har fått dårligere råd siden 2013. Dette gjelder de som hadde minst

fra før. I tillegg har de som hadde mest fra før fått betydelig økt inntekt. Når over 500 barn ifølge statistikken lever et liv i fattigdom her i Elverum, er det 500 barn for mye.

Men det dreier seg om mer enn tall, og mer enn statistikk. Det dreier seg om hva slags samfunn vi vil være.

Forskjellene i Norge øker. Det blir stadig større forskjeller mellom fattig og rik, stadig flere nordmenn mottar sosialhjelp og det er for mange som står utenfor arbeidslivet. Resultatet er at flere nordmenn lever i fattigdom. Dette går spesielt hardt utover de som ikke har jobb og de som har dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Andelen barn i familier med lavinntekt var 8,6 prosent i 2013 og har under dagens regjering økt slik at det blir flere barn i husholdningen med vedvarende lavinntekt.

Noen må være stemmen til disse barna. For de sier ikke fra selv. Som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet vil jeg være den stemmen, hvis jeg blir valgt til ny ordfører i Elverum. I Arbeiderpartiet vil vi bygge sterke lag rundt barn og unge – tuftet på kvalitet og trygge rammer. Vi må jobbe for å redusere forskjellene. Vi skal ikke tillate at 500 barn lever et liv i fattigdom her i Elverum.

Å inntektsberegne barnetrygden til sosialhjelpsmottagere – slik Elverum gjør i dag – er i realiteten å frata disse familiene deler av barnetrygden. Det må vi slutte med. Er det noen som trenger disse kronene, er det nettopp de som har minst fra før.

Barna i inntektssvake familier er helt uten skyld for situasjonen de befinner seg i. Gi dem en stemme i politikken. Stem Arbeiderpartiet 9. september!

Lillian Skjærvik, Ordførerkandidat Elverum Arbeiderparti

En stemme til barna!