FASTLEGEORDNINGEN – EN LENGE VARSLET KATASTROFE.

– En lenge varslet katastrofe, sa en av fastlegene på et internt møte blant fastlegene i Elverum i februar 2021. Frustrasjonen blant fastlegene i kommunen nådde et høydepunkt da de møttes. En av dem hadde sagt opp avtalen pga. høyt arbeidspress og går nå en usikker økonomisk framtid i møte med ansvar for mindreårige barn og en legepraksis som ikke lar seg selge. De følte de ikke ble hørt og forstått. – Det er uttrykk for arroganse når de ikke svarer på henvendelser i helseledelsen i kommunen.

Nå, i oktober, har helseledelsen i Elverum kommune svart på henvendelser for lenge siden, men det sier noe om hvor kritisk situasjonen oppleves. Fastlegeordningen er grunnsteinen i helsetjenesten i Norge, men den vakler og den er ikke forenlig med et normalt familieliv. Situasjonen er ikke spesiell for Elverum, den er slik over hele landet og det skulle ikke være nytt for noen. På landsbasis står det per i dag 110 000 pasienter uten fastlege. Det har vært trøblete med å rekruttere leger inn i de ledige legehjemlene i Elverum lenge. Også leger går av med pensjon. Det neste året går 3 av dem av med pensjon. Hvem skal kjøpe disse og overta pasientlistene? Den ene som er ledig fra nyttår har vært utlyst 5 ganger. Siste legehjemmel som ble besatt i Parken Legesenter ble utlyst 7 ganger. Nåværende lege investerte mange hundre tusen da hun startet opp. Elverum kommune tilbyr seg å kjøpe praksisen for drøyt halvparten av den hun investerte. En annen ny lege får tilbud om en 8.2 -avtale. Også kalt «0-avtale». Der overtar kommunen alle økonomiske forpliktelser ved drift, inkludert husleie, arbeidsgiveransvar for ansatte og andre utgifter. Skulle alle 19 legene i Elverum fått tilbud om en slik 8.2 avtale ville dette påført kommunen en merkostnad på ca. 4 millioner i året. Hvor mange i Elverum vil stå uten fastlege over nyttår? 2-3000? Elverum kommune burde hatt økonomi til å gjøre 8.2- avtaler med samtlige og slik sikret Elverums befolkning nødvendige legetjenester. Bruk av vikarbyråer er dyrt, lite forutsigbart og slik sett en dårlig løsning for pasientene.

I Elverums egen langsiktige plan for rekruttering konkluderer en med at en fortsatt ønsker å opprettholde hovedmodellen hvor fastlegeordningen i all hovedsak skal bestå av selvstendige næringsdrivende leger. Samtidig erkjenner en at det er utfordrende å rekruttere med den modellen og at dette nok ikke er gode nok intensiver for at legene skal være stabile i over tid. Det handler om penger. Penger Elverum ikke har.

Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001, men både Solbergregjeringen og den Rød/grønne har foretatt seg lite og slik har krisa fått utviklet seg over tid. KS og Legeforeningen ønsket en evaluering av hele ordningen. Det tok sin tid. Ny handlingsplan foreligger. Men stadig nye oppgaver for kommunene, effektiviseringsreform, nedgang i folketall, færre elever i skolene har ført til dårligere og dårligere kommuneøkonomi. For enkelte kommuner, som Elverum, er det krise og utsiktene til å ta merkostnader i 4 millionersklassen for å tilby alle 19 legene like vilkår virker utopisk.

Utfordringen går nå til statsminister Støre og finansminister Vedum. Kommer de til og ta dette på alvor? Vil handlingsplanen og alle de tiltak som der er beskrevet bli iverksatt og vil det følge med penger? KS skisserer i pressemelding at arbeidsmengden må reduseres, øke basistilskuddet, egne tiltak for legevakt i distriktskommuner, forenkle og samordne tilskuddsordningene til kommunene og fastlegene og sørge for at utdanningsløpet i allmennmedisin gjøres like attraktivt som spesialisering på sykehus. Støre-regjeringen med Vedum som finansminister kan starte med og gi kommunene et realt løft i kommuneøkonomien. Oppgavene og utfordringene er mange etter 8 år med Solberg-regjering.

Torbjørn Bækkevold
Medlem Elverum Ap

 

FASTLEGEORDNINGEN – EN LENGE VARSLET KATASTROFE.