Innlandet Arbeiderpartis program 2023-2027

Arbeiderpartiet bygger Innlandet

Arbeiderpartiet er fundert på verdiene frihet, likhet og solidaritet, og vårt mål er at folk kan leve trygge og meningsfulle liv. Politikk er lagarbeid. Vi skal derfor bygge sterke fellesskap, som utjevner forkjeller og gir frihet for alle.

De siste årene har vært preget av en global pandemi og krig i Europa. En urolig og krevende tid fordrer både ansvalighet og nytenking av folkevalgte ledere. Verden står overfor utfordringer knytta til økende forskjeller, inkludering, klima og digitalisering. Mange av løsningene på disse utfordringene har vi i Innlandet.

Dette arbeidsprogrammet omhandler i hovedsak fylkeskommunens oppgaver: videregående opplæring, tannhelse, kultur, idrett og friluftsliv, kulturarv, veg og kollektivtrafikk, samt næring, planer og andre samfunnsutviklingsoppgaver. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn, og skal bidra til å oppfylle disse. Derfor skal vi arbeide for å utjevne forskjeller, utdanne nye generasjoner, skape grønne arbeidsplasser og bygge nødvendig infrastruktur. Det handler om å ta i bruk kompetansen og ressursene. Den røde tråden for å lykkes er arbeid.

Vi har sterke røtter og en stolt historie, som gjør oss trygge på vegen framover. Innlandet skal være et sted der alle kan være seg selv og realisere sitt potensial. Partier må ikke sette folk opp mot hverandre. Vi ønsker å bidra til at vi spiller på samme lag, på tvers av by og land. Det er nøkkelen til suksess for fylket vårt.

«Vi forsto tida vi levde i og ga svar folket trodde på», sa Trygve Bratteli. Det har inspirert oss i programarbeidet. I dette arbeidsprogrammet innleder vi hvert kapittel med en konkret, usminka situasjonsbeskrivelse, som vi gjennom offensiv og visjonær politikk må løse. Vi ønsker på denne måten å gi tydelige svar og politiske løsninger på disse aktuelle utfordringene.

Innlandet Arbeiderparti går til valg på sju prosjekter for neste periode:

1. Vi skal styrke Innlandets synlighet og posisjon2. By og land – vi står sterkere sammen3. Et solidarisk og inkluderende samfunn4. Utdanning i tråd med arbeidslivets behov5. En offensiv og aktiv arbeidslivspolitikk6. Et nødvendig taktskfte i klimapolitikken7. Innlandet – Norges naturlige knutepunkt

Her finner du hele vårt arbeidsprogram for fylkestingsperioden 2023-2027:

Arbeidsprogram-2023-2027