Debatt

Byen, barna og ungdommen

Byen, barna og ungdommen

I et leserinnlegg i Østlendingen sist lørdag bommer Elverum Høyre og Yngve Sætre ganske kraftig når «brostein» settes opp mot «barn og unge». Sætre hevder at flertallet i kommunestyret velger oppgraderingen av rådhusplassen framfor sosiale tiltak, og det er veldig langt fra hva som faktisk har skjedd. I kommunestyremøtet 22.juni ble det med stort flertall bestemt at over 52 millioner kroner av driftsoverskuddet på hele 60 millioner kroner fra 2021 skulle settes av til framtidige utfordringer og behov i Elverum kommune. Dette skal følges opp i høstens budsjettarbeid, og da er selvsagt barn og unge noe av det aller viktigste, sammen med tiltak innen pleie og omsorg. Som lokalpolitikere må vi kunne ha flere tanker i hodet på en gang, og jobbe med flere politiske målsettinger samtidig.

 

Utviklingen av Elverum

I kommunestyremøtet i juni ble det i tillegg til avsetningen på over 50 millioner kroner, bevilget 5 millioner kroner til en viktig investering og oppgradering av rådhusplassen. Hvorvidt det skal legges brostein eller noe annet vil detaljplanleggingen avklare i dialog med mange ulike miljøer og brukergrupper. Det viktigste for Arbeiderpartiet er at vi investerer i et tiltak som er viktig for framtidas Elverum. En forbedret rådhusplass i kombinasjon med tilgangen til Elvarheimparken vil være et løft for Leiret. Sammen med kulturlivet, idretten og næringslivet skal vi skape mer liv i Leiret. Bidra til bolyst og møteplasser i sentrum. Dette er viktig byutvikling, og det er viktig for attraktiviteten til Elverum som bosted og handelsby. Nå utvikler vi også rådhusplassen og parken som en enda bedre møteplass for oss alle, med trivelige fellesområder for barn, unge og voksne. Vi har en anstrengt økonomi i Elverum kommune, og det stiller særskilte krav til forsiktighet i pengebruken. Denne forsiktigheten vises altså i at over 50 millioner kroner fra fjorårets driftsoverskudd settes på fond, mens 5 millioner kroner brukes til investering i byutvikling. En småby som Elverum kan ikke bare slite ned sine fellesområder, den må være i en viss utvikling med støtte og handlekraft fra blant annet kommunen. En slik satsing er faktisk først og fremst viktig for dagens barn og unge, fordi det handler om hva slags bosted vi utvikler og etterlater til de som kommer etter oss. Arbeiderpartiets mål ser et bosted der alle er med, og der flere miljøtiltak blir en del av satsingen i både byen og bygdene våre.

 

Sosial utjevning

Elverum Høyres forsøk på å sette barn og unge opp mot andre viktige oppgaver i Elverum blir helt feil. De som ser godt etter, ser at Storgata ved rådhuset er nedslitt, og at vedlikehold og oppgradering er nødvendig. De som ser etter i kommunebudsjettene, vil også se at Arbeiderpartiet fikk flertall for flere tiltak innrettet mot barn og unge i forrige kommunebudsjett. Da ble det blant annet bevilget mer penger til Ungdommens Hus, som igjen har ført til utvidet åpningstid og mer bruk av huset enn tidligere. Det er et viktig aktivitetstilbud for barn og unge i Elverum, og det er sosial utjevning i praksis. Høyre stemte for øvrig i mot dette forslaget i budsjettmøtet i desember 2021. I tillegg har regjeringen i år lagt opp til gratis kjernetid i Skolefritidsordningen, og at barnetrygden ikke lengre skal inntektsberegnes for familier som får sosialstønad. Dette er også store satsinger for barn som lever i familier med vedvarende lave inntekter i Elverum. I budsjetthøsten 2022 skal Arbeiderpartiet og andre partier se på flere tiltak og satsinger lokalt, som kommer våre barn, unge og eldre til gode. Vi håper våre forslag om videre sosial utjevning og satsinger på fellesskapet i Elverum kan få støtte fra blant annet Høyre.

 

Budsjettarbeid

Høyres argumentasjon rundt rådhusplassen er også underlig fordi gruppeleder Yngve Sætre blander sammen det kommunale driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Det er overraskende og uventet, fordi alle som driver lokalpolitisk arbeid bør være nøye på skillene her. Arbeiderpartiet mente det ekstraordinært gode driftsresultatet fra 2021 kunne rettferdiggjøre en investering på rådhusplassen gjennom et vedtak nå, mens alle saker knyttet til driftsbudsjettet selvsagt må vente til det årlige budsjettarbeidet om høsten. Dette synet fikk altså bred støtte i kommunestyremøtet 22.juni, og ble vedtatt. Overskuddet fra 2021 må ses som en uventet høy engangsinntekt, og da kan vi ikke bruke disse pengene på tiltak som øker det årlige driftsbudsjettet. Jeg forstår at dette kan være litt innviklet, men hadde trodd at Høyres gruppeleder kjente godt til dette viktige skillet i budsjettarbeidet. I sommer har vi investert i viktig byutvikling, samtidig som Arbeiderpartiet også støttet et forslag om en såkalt planprosess som er viktig for framtidig utvikling på bygdene våre på lang sikt. Til høsten skal vi nok en gang bevilge penger til flere driftstiltak som sikrer en god fellesskole, gode fritidsaktiviteter og en god omsorgstjeneste i Elverum.

 

Elverum Arbeiderparti

Ingvar Midthun, gruppeleder

En helthetlig bystruktur

En helthetlig bystruktur

Elverum Arbeiderparti har ikke sagt nei til at Rådhusplassen skal bli bilfri. Vi har bare sagt at vi ønsker å vurdere bruken av Rådhusplassen inn i en større sammenheng.

Bl.a. ønsker vi å se og lage planer for Rådhusplassen, Storgata, Lokket og Torvet, og gatestrukturen rundt, sett samlet. Det skjer mye bra i Leiret og flere utbyggere har gode prosjekter på gang. Dette ønsker vi at kommunen skal kunne gjøre en samlet vurdering av.

 

Kommunens økonomi er som kjent dårlig.

Det er derfor viktig at vi ikke tar enkeltbeslutninger i hui og hast, som kanskje må gjøres om i en større sammenheng senere. Men at vi lager en samlet plan, og kan utvikle deler av den i tråd med kommunens økonomi framover.

 

Dessuten ønsker vi å involvere folk, og vi ønsker å høre DIN mening.

Derfor inviterer vi til et åpent, digitalt BYmøte tirsdag 25.mai, der DU kan si hva du mener om utviklingen av Rådhusplassen og Storgata, og gjerne også om de nye planene for Torvet som AMFI nettopp har lagt fram forslag på, og byutviklingen i Elverum generelt.

Se mer på www.framtidaselverum.no

Faksimile fra Østlendingen 19.05.21

https://www.ostlendingen.no/flertallet-strittet-imot-bare-eldri-og-gjermund-stemte-for-bilfri-radhusplass-i-elverum/s/5-69-1133316

 

Magnus Stenseth, Leder i Elverum Arbeiderparti

Frank Ophus, byutviklingsgruppa i Elverum Ap


 

Sætre: en del av framtidas omsorgstjeneste

Sætre: en del av framtidas omsorgstjeneste

I forbindelse med formannskapsmøtet 12. februar har Elverum Arbeiderparti blitt kritisert for å la Sætre alders- og sykehjem i stikken. Formannskapsvedtaket som vedrører Sætre er fundert i sektorens behov og kommunens økonomi. Det har fra enkelte hold blitt henvist til vårt partiprogram og at løftene fra valgkampen ikke følges opp. I den forbindelse er det nødvendig for Elverum Arbeiderparti å understreke at grepene som blir tatt er i tråd med partiets ambisjoner om å skape orden i økonomien i kommunen vår, samt å sørge for at vi har et tjenestetilbud som er rustet for å møte fremtidens utfordringer. Vi kan akseptere uenighet om hvordan vi skal drive Sætre alders- og sjukehjem, men det er trist at Senterpartiet påstår at vi ønsker en nedlegging av den flotte institusjonen og arbeidsplassen i Sørskogbygda, når sannheten er det motsatte.


Det er skapt et inntrykk av at justeringen av driften på Sætre er første steg mot nedleggelse. Dette medfører ikke riktighet. Selv om aktivitetsnivået tas ned ved at åtte aldershjemsplasser stenges og ytterligere åtte flyttes midlertidig, er det viktig å understreke at det fortsatt er til sammen 24 alders- sykehjemsplasser i drift som ikke skal røres. Snarere enn en stykkevis nedbygging handler det om at andreetasjen ved Sætre på sikt skal settes i stand slik at institusjonen som helhet er bedre egnet til å dekke kommunens behov når det trengs flere institusjonsplasser om få år.


Senterpartiet vil altså bevare dagens lokaler. Det er en farefull vei, for oss som kjenner til kravene til framtidas omsorgstjenester i Elverum. Vi blir mange flere eldre i åra framover, og rådmannen anslår at vi vil trenge opptil 100 nye institusjonsplasser framover mot 2030. Det innebærer et stort løft, som kommunen selvsagt må ta ansvar for gjennom nybygging for våre eldre og andre pleietrengende. Arbeiderpartiet vil at mye av dette skal bygges på Sætre, og det har vi altså fattet vedtak om i formannskapet for noen dager siden.


Sætre alders- og sjukehjem ligger 10-15 minutters kjøretur fra Leiret, og er en viktig ressurs for Elverum. Med modernisering, omstilling og nybygging får vi til noe av det samme vi har sett ved stiftelsen Hernes Institutt: en umoderne bygningsmasse er erstattet med en nytt og moderne anlegg, og driften er solid trygget for framtida. En delvis helt nybygget institusjon har også ført til at flere søker stillinger på Hernes Institutt enn på lenge.


Derfor har vi vedtatt at Sætre skal omstilles og utvikles som en del av Elverum kommunes framtidige helse- og omsorgstjeneste, med moderne og framtidsrettede lokaler. Vi skal ikke legge ned Sætre – vi skal sørge for at Sætre blir en enda viktigere og bedre del av vårt tilbud til våre omsorgstrengende i framtida! Frem mot kommunestyrets strategikonferanse i juni inneværende år skal det utarbeides konkrete planer for hva som skal skje videre for å ruste Sætre for framtida.


Elverum Arbeiderparti har som intensjon å gjøre kommunens spekter av tjenester mer robust innenfor forsvarlige økonomiske rammer. For å få til dette trengs noen strukturelle grep, men det betyr ikke at bygdene skal bygges ned. Styringsansvar innebærer at man ser på alle aspekter av kommunens virksomhet og kommer frem til gode, bærekraftige løsninger. Dette arbeidet er nå i gang.

Magnus Stenseth, leder i Elverum Arbeiderparti og Ingvar Midthun, gruppeleder i Elverum Arbeiderparti

Legg akuttsykehuset til Elverum

Legg akuttsykehuset til Elverum

Elverum Arbeiderparti jobber på for sykehuset i Elverum. Vår kommunestyrerepresentant og leder i Helse og omsorgskomiteen, Bente Irene Aaland skriver treffende i leserbrevspalten!

Bente Aaland fra Arbeiderpartiets kommunestyregruppa setter trykk på viktigheten av Elverum Sykehus!

Det er mange gode grunner til å beholde og utvikle sykehuset i Elverum til et allsidig, sterkt og bærekraftig akuttsykehus. I tillegg til pasientbehandling er utdanning av sykepleiere en svært god og viktig grunn.

Vi opplever en nasjonal og internasjonal mangel på sykepleiere. Dette er en økende utfordring som må møtes med ulike strategier. Det kan være heltidsstillinger og arbeidsbetingelser som gjør at den enkelte ønsker å bli i yrket og kan klare å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder.

Men det er også særdeles viktig at vi klarer å opprettholde utdanningskapasiteten, eller i beste fall øke den. Årsaken til at det ikke kan utdannes flere enn i dag er mangel på praksisplasser. Sykehusene er viktige praksisplasser for utdanning av sykepleiere og spesialsykepleiere, og andre elever og lærlinger.

Det er to utdanninger for sykepleiere i Innlandet, NTNU på Gjøvik og Høgskolen i Innlandet i Elverum. I tillegg til desentralisert på Tynset og Kongsvinger. Nærheten mellom sykehus og utdanningssteder gjør at praksis er lett tilgjengelige for studenter og lærere og man kan nytte dem maksimalt.

Dette er selvfølgelig viktig for de som går på NTNU også, men det er fortsatt muligheter for at de kan utdannes på Gjøvik, hvis det elektive sykehuset legges dit, og det er bare 18 km mellom Gjøvik og Mjøsbrua.

Elverum Arbeiderparti mener Elverum sykehus må bestå i framtidas sykehusløsning for Innlandet!

Vi trenger hver eneste praksisplass og hver eneste nyutdannede sykepleier. Disse skal bidra til å opprettholde et forsvarlig helsetilbud til befolkningen nå og i framtida, i kommuner og sykehus. I tider med mangel på arbeidskraft og flere brukere av helsetjenester er disse gull verdt.
Derfor er dette en av mange viktige grunner til å beholde og utvikle sykehuset i Elverum.

Med vennlig hilsen

Bente I. Aaland,
Kommunestyrerepresentant,
Elverum Arbeiderparti

Innleie i Elverum

Innleie i Elverum

Elverum Arbeiderpartis listekandidatere, Stein-Erik Nyberg, Pål Sundt Finstad og Tor Kristian Godlien retter pekefingeren til unødvendig bruk av vikarbyråer i Elverum i dette leserinnlegget!


Vi i Arbeiderparti har i den senere tid dokumentert hva vi har gjort for å begrense og stanse innleie i Elverum kommune. Ved flere ganger har de borgerlige stemt oss ned.

De borgerlige har til og med sagt at de ønsket mer innleie, og at dette skulle være bra for Elverum kommune. De borgerlige forsøker desperat å gjøre dette om til et økonomisk spørsmål. Innleie er mye mer enn det.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at skal være fast ansatt. Dette er blitt sett på som så viktig at det har blitt nedfelt i lovs form. Når en arbeidsgiver går til det skritt å leie inn, er det ønske om å unngå dette ansvaret. Det blir en easy fix på et problem som arbeidsgiver ikke klarer å løse.

På den måten skyves ansvaret over på den enkelte arbeidstaker. Hun må ta alle ulempene med å være innleid. Ulempene vil være usikker fremtid, hun vil få vanskeligheter med å planlegge sin økonomiske fremtid. I mange tilfeller vil hun også få lavere tjeneste pensjon.

Ute på avdelingene vil de fast ansatte kunne komme i en tilstand der de driver med kontinuerlig opplæring av de innleide. Vi kan også kanskje tenke oss at siden de er uerfarne, at det tas inn flere enn grunn bemanningen tilsier at det skal være.

Like ille er det for de som bor på institusjonen. Når de opplever at det kommer nye mennesker som skal hjelpe til med stellet skaper det uro. Hvem ville vel like at man hele tiden måtte være avhengig av fremmende mennesker i en slik sårbar situasjon.

Vi som har jobbet en stund har vært heldige og dyktige. I Norge har vi til ganske nylig hatt et godt og trygt arbeidsliv. Dette er under press, det blir mer vanlig å benytte seg av innleie. Ønsker vi som foreldre generasjon å ødelegge dette og tilby våre barn et arbeidsliv som skaper midlertidig arbeidskontrakter, vanskelig å etablere seg da det blir meget vanskelig å få lån. Tidligere ble dette kalt for løsarbeidersamfunnet. Et samfunn der vanlige arbeidere blir kasteballer, for at en mulig arbeidsgiver ikke ønsker å ta sitt lovpålagte ansvar.

Er dette et arbeidsmarked som vi vil gi et våre barn? Skal man benytte seg av innleie er i offentlig sektor et politisk spørsmål. Grunnbemanningen på f eks sykehjem avgjøres politisk når budsjettet vedtas. Rådmannens jobb er på mange måter å iverksette politiske vedtak. Ingen i Arbeiderpartiet har noen gang kritisert rådmannen, derimot vil vi kritisere det borgerlige flertallet!

Stein-Erik Nyberg og Pål Sundt Finstad og Tor Kristian Godlien, Elverum Ap

Lærlingene er framtiden!

Lærlingene er framtiden!
Foto: Fotograf Lars Bryhn

Elverum Arbeiderparti jobber for flere lærlingplasser i Elverum. Vår varaordførerkandidat Magnus Stenseth forklarer i dette leserbrevet hvorfor denne satsninger er så viktig!

For en stund siden var jeg på besøk hos Elverum Tekniske Verksted og møtte en hel gjeng med mekanikerlærlinger som skrudde på Forsvarets kjøretøy, og en børsemakerlærling som bedrev millimeterpresisjon for å lage et perfekt våpen. Lærlingene på verkstedet er framtidas mekanikere og børsemakere, yrker som trenger reel praksis for å kunne utøves på beste vis.

I Elverum Kommune har vi i dag 18 lærlinger ansatt i kommunen. Det er alt fra kontorarbeidere til barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere som gjennom lærlingtiden får den nødvendige praksis for å kunne utøve sitt yrke og få et fagbrev som bevis på gjennomført skolegang.

Elverum Ap og Stortingsbenken på besøk på Elverum Tekniske verksted, hvor lærlingene er i sentrum!

Elverum Arbeiderparti mener det er på høy tid å ta inn flere lærlinger i kommunen, kun slik vil vi kunne møte framtidas utfordringer, for i dag er det nærmest blitt umulig å få seg arbeid uten den rette kompetansen. Elverum er en studentby, men også vertskommune for videregående opplæring på Elverum Videregående skole, det forplikter og det gir oss muligheter.

I 2040 vil det i Elverum kommune være dobbelt så mange over 80 år som det er i dag, nærmere 2000 antyder SSB-utregningene. Flere eldre betyr også at flere vil ha behov for omsorgstjenester, som igjen betyr at vi må ha betydelig flere hender i arbeid. I 2035 vil Norge mangle 18.000 årsverk av helsefagarbeidere, det er en utfordring også Elverum kommune må bidra til å løse mener Arbeiderpartiet.

Eldrebølgen slår hard innover landet i årene som kommer, derfor må satsningen starte nå. Det handler både om å sikre viktige hender i eldreomsorgen, men også om å bidra til at flere velger helsefag og at flere fullfører videregående skole. Elverum kan altså ikke forvente å hente helsefagarbeidere fra utenfor kommunen i framtiden, denne utfordringen slår inn over hele landet og kampen om flere hender er allerede i gang.

Befolkningsframskrivningen til SSB har ikke slått helt som forventet, men uansett tyder det meste på at det vil bli flere og flere eldre. I 2040 vil befolkningen over 80 år være doblet, og det betyr nye utfordringer som må løses. Den jobben må starte nå, mener Elverum Ap.

Elverum Arbeiderparti har ved flere anledninger foreslått å øke antall lærlinger i Elverum, både gjennom våre budsjettforslag, og gjennom et ønske om en opptrappingsplan for lærlinger i Elverum. Dessverre har begge deler blitt nedstemt av posisjonen, og antall lærlinger i Elverum har stagnert de siste 8 årene.

KS opererer med et måltall på 2 lærlinger per 1000 innbygger, Elverum har dermed en del å gå på for å nå den nasjonale «normen». Arbeiderpartiet mener at et minimum bør være 1 lærling per 1000 innbygger. Vi mener at investering i lærlinger er en betydelig og rimelig investering gitt de utfordringene vi står ovenfor, ikke minst handler dette om å skape arbeidsplasser!

Av omkring 50 ansatte ved Elverum tekniske verksted er 4 lærlinger. Forsvaret er en offentlig instans, og gjør en god jobb å sikre viktig kompetanse inn i framtiden, det må også kommunen ta ansvar for på sine fagområder.

Vi liker å sammenligne oss med kommuner som Ringsaker, der det i dag er 63 lærlinger i kommunen. Samtidig har Stor-Elvdal med sine 2500 innbyggere 12 lærlinger. At Elverum kun har 18 lærlinger, mener vi er altfor defensivt. Elverum Arbeiderparti vil satse på lærlinger. De er en ressurs vi må ta i bruk, og derfor vil vi å øke antallet læringer til 1 per 1000 innbygger, og få på plass en langsiktig opptrappingsplan for lærlinger i Elverum!

Magnus Stenseth, varaordførerkandidat Elverum Arbeiderparti