Byen, barna og ungdommen

Av Ingvar Midthun, gruppeleder, Elverum Ap

I et leserinnlegg i Østlendingen sist lørdag bommer Elverum Høyre og Yngve Sætre ganske kraftig når «brostein» settes opp mot «barn og unge». Sætre hevder at flertallet i kommunestyret velger oppgraderingen av rådhusplassen framfor sosiale tiltak, og det er veldig langt fra hva som faktisk har skjedd. I kommunestyremøtet 22.juni ble det med stort flertall bestemt at over 52 millioner kroner av driftsoverskuddet på hele 60 millioner kroner fra 2021 skulle settes av til framtidige utfordringer og behov i Elverum kommune. Dette skal følges opp i høstens budsjettarbeid, og da er selvsagt barn og unge noe av det aller viktigste, sammen med tiltak innen pleie og omsorg. Som lokalpolitikere må vi kunne ha flere tanker i hodet på en gang, og jobbe med flere politiske målsettinger samtidig.

 

Utviklingen av Elverum

I kommunestyremøtet i juni ble det i tillegg til avsetningen på over 50 millioner kroner, bevilget 5 millioner kroner til en viktig investering og oppgradering av rådhusplassen. Hvorvidt det skal legges brostein eller noe annet vil detaljplanleggingen avklare i dialog med mange ulike miljøer og brukergrupper. Det viktigste for Arbeiderpartiet er at vi investerer i et tiltak som er viktig for framtidas Elverum. En forbedret rådhusplass i kombinasjon med tilgangen til Elvarheimparken vil være et løft for Leiret. Sammen med kulturlivet, idretten og næringslivet skal vi skape mer liv i Leiret. Bidra til bolyst og møteplasser i sentrum. Dette er viktig byutvikling, og det er viktig for attraktiviteten til Elverum som bosted og handelsby. Nå utvikler vi også rådhusplassen og parken som en enda bedre møteplass for oss alle, med trivelige fellesområder for barn, unge og voksne. Vi har en anstrengt økonomi i Elverum kommune, og det stiller særskilte krav til forsiktighet i pengebruken. Denne forsiktigheten vises altså i at over 50 millioner kroner fra fjorårets driftsoverskudd settes på fond, mens 5 millioner kroner brukes til investering i byutvikling. En småby som Elverum kan ikke bare slite ned sine fellesområder, den må være i en viss utvikling med støtte og handlekraft fra blant annet kommunen. En slik satsing er faktisk først og fremst viktig for dagens barn og unge, fordi det handler om hva slags bosted vi utvikler og etterlater til de som kommer etter oss. Arbeiderpartiets mål ser et bosted der alle er med, og der flere miljøtiltak blir en del av satsingen i både byen og bygdene våre.

 

Sosial utjevning

Elverum Høyres forsøk på å sette barn og unge opp mot andre viktige oppgaver i Elverum blir helt feil. De som ser godt etter, ser at Storgata ved rådhuset er nedslitt, og at vedlikehold og oppgradering er nødvendig. De som ser etter i kommunebudsjettene, vil også se at Arbeiderpartiet fikk flertall for flere tiltak innrettet mot barn og unge i forrige kommunebudsjett. Da ble det blant annet bevilget mer penger til Ungdommens Hus, som igjen har ført til utvidet åpningstid og mer bruk av huset enn tidligere. Det er et viktig aktivitetstilbud for barn og unge i Elverum, og det er sosial utjevning i praksis. Høyre stemte for øvrig i mot dette forslaget i budsjettmøtet i desember 2021. I tillegg har regjeringen i år lagt opp til gratis kjernetid i Skolefritidsordningen, og at barnetrygden ikke lengre skal inntektsberegnes for familier som får sosialstønad. Dette er også store satsinger for barn som lever i familier med vedvarende lave inntekter i Elverum. I budsjetthøsten 2022 skal Arbeiderpartiet og andre partier se på flere tiltak og satsinger lokalt, som kommer våre barn, unge og eldre til gode. Vi håper våre forslag om videre sosial utjevning og satsinger på fellesskapet i Elverum kan få støtte fra blant annet Høyre.

 

Budsjettarbeid

Høyres argumentasjon rundt rådhusplassen er også underlig fordi gruppeleder Yngve Sætre blander sammen det kommunale driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Det er overraskende og uventet, fordi alle som driver lokalpolitisk arbeid bør være nøye på skillene her. Arbeiderpartiet mente det ekstraordinært gode driftsresultatet fra 2021 kunne rettferdiggjøre en investering på rådhusplassen gjennom et vedtak nå, mens alle saker knyttet til driftsbudsjettet selvsagt må vente til det årlige budsjettarbeidet om høsten. Dette synet fikk altså bred støtte i kommunestyremøtet 22.juni, og ble vedtatt. Overskuddet fra 2021 må ses som en uventet høy engangsinntekt, og da kan vi ikke bruke disse pengene på tiltak som øker det årlige driftsbudsjettet. Jeg forstår at dette kan være litt innviklet, men hadde trodd at Høyres gruppeleder kjente godt til dette viktige skillet i budsjettarbeidet. I sommer har vi investert i viktig byutvikling, samtidig som Arbeiderpartiet også støttet et forslag om en såkalt planprosess som er viktig for framtidig utvikling på bygdene våre på lang sikt. Til høsten skal vi nok en gang bevilge penger til flere driftstiltak som sikrer en god fellesskole, gode fritidsaktiviteter og en god omsorgstjeneste i Elverum.

 

Elverum Arbeiderparti

Ingvar Midthun, gruppeleder

Byen, barna og ungdommen