Elverum Arbeiderpartis Valgprogram 2019- 2023

Sammen for framtidas Elverum
Elverum Arbeiderparti – partiprogram 2019 – 2023

Elverum Arbeiderparti vil arbeide for å skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet.

Forskjellene mellom folk øker. Vi vil å jobbe for at de som bor i Elverum opplever å få like muligheter og rettigheter. Alle skal få samme muligheter til å etablere seg og ha trygge og meningsfulle liv uansett bakgrunn.

Den lave befolkningsveksten i Elverum er en utfordring. For å lykkes med å skape vekst må vi øke innsatsen for ny etablering av framtidsrettet og bærekraftige arbeidsplasser både i eksisterende og nye virksomheter. Vi vil styrke rollen som regionsenter og vertskommune for sjukehus, høgskole, forsvar, handelsnæring og andre store arbeidsplasser. Vi skaper framtidas Elverum sammen.

Frihet handler om gode velferdstjenester og muligheter for alle. Kommunale tjenester skal derfor ikke konkurranseutsettes.

Vi vil fortsette arbeidet for en mest mulig effektiv og løsningsorientert kommune i samarbeid med de kommunalt ansatte.

 

1. Et seriøst og anstendig arbeidsliv

Vi støtter opp om et trygt, forutsigbart og seriøst arbeidsliv. Vi vil trygge og skape arbeidsplasser gjennom samarbeid med alle parter i arbeids- og næringslivet i Elverum, regionen og resten av landet.

Elverum Arbeiderparti vil;

 • at Elverum kommune skal være en god og forutsigbar arbeidsgiver med utviklingsmuligheter for alle. Ansatte skal ha muligheter til å holde seg faglig oppdatert med muligheter for etter
 • og videreutdanning.
 • jobbe for et organisert arbeidsliv.
 • skape en heltidskultur der faste og hele stillinger i Elverum kommune er hovedregelen. øke antall lærlingeplasser i kommunal sektor til minimum 1 lærling per 1000 innbyggere, og arbeide for flere lærlingeplasser i lokalt næringsliv.
 • øke innsatsen mot sosial dumping i arbeidslivet, og sikre samfunnsansvarlig og bærekraftige innkjøp i Elverum kommune.
 • i felleskap med både frivillige, ansatte og brukere utvikle trygge og bærekraftige velferdstjenester.
 • gjeninnføre en god seniorpolitikk i Elverum kommune

 

2. Et framtidsrettet og klimavennlig Elverum

Befolkningsveksten i Elverum er redusert de siste årene. Det er en utvikling vi må snu. Et framtidsrettet og klimavennlig Elverum er nødvendig for å skape vekst og utvikling i hele kommunen vår. Vi vil jobbe for nye framtidsrettede arbeidsplasser innenfor bærekraftige næringer, og for at Elverum bidrar til å nå miljø- og klimamål. Bolyst er avgjørende for at folk skal bli i Elverum, og for å tiltrekke oss nye innbyggere. Bolyst skapes blant annet gjennom å legge til rette for riktig bruk av arealene våre, gjennom å skape gode møteplasser og opplevelser for ung og gammel og gjennom å legge til rette for grønne områder og nytt næringsliv. Dette må gjøres i samarbeid med andre.

*Framtidsretta og miljøvennlig næringsliv 

Elverum Arbeiderparti vil:

 • øke innsatsen for ny etablering av framtidsretta arbeidsplasser i Elverum.
 • forsterke og forbedre innsatsen på grønn næringslivsutvikling i samarbeid med landbruket og skog- og trebaserte næringer i Elverum.
 • bidra til økt bruk av klimavennlige byggematerialer og tre.
 • at sjukehuset i Elverum utvikles som et fullverdig akuttsjukehus.
 • være en pådriver for byggingen av et museumsmagasin i heltre ved Glomdalsmuseet
 • Videreutvikle helseklyngen HelseINN (tidligere Terningen nettverk).

*Framtidsrettet og miljøvennlig transport og arealbruk 

Elverum Arbeiderparti vil:

 • arbeide for et bedre og mer effektivt kollektivtilbud til og fra Elverum.
 • arbeide for å få etablert et styrket kollektivtilbud på buss og tog på strekningen til/fra Hamar/Gardermoen/Oslo.
 • være pådrivere for elektrifisering av Røros og Solørbanen.
 • forbedre busstilbudet mellom Leiret, bydelene og bygdesentrene.
 • sikre en miljøvennlig kommunal bilpark og være en pådriver for flere ladestasjoner for ladbare biler.
 • at framtidig parkeringsavgifter må brukes til bedre parkeringsløsninger og byutviklingstiltak.
 • legge til rette for økt bruk av sykkel, og redusere behovet for bruk av bil.
 • utarbeide en areal- og transportplan for hele Elverum med vekt på miljøvennlige og framtidsrettede løsninger.
 • lage en plan for videreutvikling av bygdesentrene Hernes, Sørskogbygda og Heradsbygd.
 • utvikle dagens gater og veier i Elverum, i påvente av et nytt overordnet vegsystem i framtida, med nye løsninger i sentrum og mulig ny omkjøringsveg.

*Framtidsrettet og miljøvennlig bolyst 

Elverum Arbeiderparti vil:

 • satse på videreutvikling av små og store festivaler og arrangementer for å styrke kultur- og næringslivet.
 • utvikle et parkpreget område langs Glomma i Elverum.
 • jobbe for ny svømmehall med varmtvannsbasseng.
 • bidra til en endring av rovdyrforvaltningen, slik at livsgrunnlag og livskvalitet ikke forringes for enkeltpersoner og lokalsamfunn.

 

3. Elverum bygger sterke lag rundt barn og unge

Barn og unge er framtidas Elverum. Ved å sikre gode oppvekstsvilkår og tidlig innsats legger vi i felleskap det beste grunnlaget for trivsel, kunnskap og utvikling for alle barn og unge.  Samarbeid og gode rammer for barn og unge skal sikre at vi har sterke lag for å gi en best mulig start i livet og bidra til at forskjellene mellom folk blir mindre.

Elverum Arbeiderparti vil;

 • følge opp bemanningsnormen for barnehage og skole, slik at vi utvikler enda bedre arenaer for trivsel og læring for våre barn.
 • tilby etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage og skole.
 • være en aktiv skoleeier for å øke grunnskolepoeng for elevene.
 • satse på enda mer kvalitet i barnehage, skole og SFO.
 • innføre helhetlig søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO
 • at digitale verktøy skal tas i bruk i undervisningen og at det skal satses på utvikling av digital kompetanse.
 • at alle barn og unge har god tilgang til helsestasjonen og en helsesykepleier.
 • styrke det forebyggende og oppsøkende arbeidet overfor barn og unge
 • satse på kulturskolen som et tilbud for alle.
 • ikke inntekts beregne barnetrygden som et tiltak for bedre levekår i familier med vedvarende lav inntekt.
 • i samarbeid med frivillige lag og foreninger bidra til gode fritidstilbud i hele Elverum.
 • at barn og unge involveres direkte i saker som angår dem.
 • fullføre rehabiliteringen av Hanstad skole.
 • planlegge for utbygging av Vestad skole.
 • beholde skolene i Elverum så lenge elevtallet på skolene er stabilt over 40 elever.

4. Eldre skal være sjef i eget liv

Vi blir stadig flere eldre i Elverum. Vårt mål er at alle skal ha en trygg og god alderdom. Vi må sørge for at eldre får mulighet til å delta i kulturtilbud, på sosiale arenaer og i fellesskap. Vi vil sørge for gode offentlige tjenestetilbud med god kvalitet. Framover må kommunen ha tilstrekkelig bemanning, mer variert kompetanse og bedre organisering av tjenestene.

Elverum Arbeiderparti vil;

 • bidra med tilrettelegging for flere møteplasser og nye boformer for eldre.
 • at våre tjenester tar utgangspunkt i den enkeltes behov, og at vi tilbyr en kombinasjon av omsorgsboliger, sykehjemsplasser, dagtilbud, korttidsplasser og rehabiliteringstilbud.
 • jobbe for at flest mulig kan mestre hverdagen selv og bo hjemme så lenge de ønsker.
 • ta aktivt i bruk velferdsteknologi for å sikre bedre omsorgstjenester.
 • styrke demensomsorgen gjennom faglig utvikling, helsetjenester og tilrettelagte boliger.
 • sørge for avlastning/praktisk hjelp i hjemmet for pårørende som har pleietrengende boende hjemme.
 • ha flere faste og heltidsansatte i eldreomsorgen som bidrar til trygghet og forutsigbare tjenester.

 

5. Et raust og inkluderende Elverum

Vi vil bidra til at forskjellene mellom folk blir mindre. Det er stadig flere av oss som bor alene. Flere er ensomme blant mange, og flere føler på utenforskap. Vi vil å bygge en kommune der alle kjenner at Elverum har hjerterom og at vi sammen skaper et raust og inkluderende samfunn.

Elverum Arbeiderparti vil:

 • arbeide for full mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen.
 • i samarbeid med frivillig lag- og foreninger sikre at alle barn i Elverum skal kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi.
 • være en aktiv tilrettelegger for frivillig aktivitet gjennom en frivillighetskoordinator.
 • sikre lavest mulig utleiepriser for frivillige lag og -foreninger i kommunale lokaler og arealer.
 • få på plass en utlånsordning for ferie – og fritidsutstyr.
 • bidra til flere lavterskeltilbud og gratisarenaer for sosialt samvær for alle aldersgrupper
 • videreutvikle og styrke bibliotekets og kulturhusets rolle som en arena for inkludering av alle aldersgrupper.
 • videreutvikle Elverum læringssenter som arena for livslang læring og god integrering.
 • legge til rette for sosial boligbygging.
Elverum Arbeiderpartis Valgprogram 2019- 2023