Arbeiderpartiets 9 tiltak for å gi alle unge en trygg jobb

En skole hvor alle barn kan lykkes og får raskere hjelp med psykiske utfordringer:


1. Tidlig innsats, tettere oppfølging og mer praktisk læring

Unge mennesker som ikke fullfører videregående skole sliter med å skaffe seg jobb. Arbeiderpartiet vil gjøre kampen mot frafall til jobb nummer en i skolen. Vi må få slutt på «vente og se-holdningen», ungdom må få hjelp lenge før de faller ut av videregående skole.

2. Læreplass til alle og opptrapping av høyere yrkesfaglig utdanning

Frafallet i skolen er spesielt høyt innenfor yrkesfagene. En av de viktigste årsakene til at yrkesfagelever faller fra er mangelen på læreplasser. Arbeiderparti-styrte fylker som Nordland har vist at med politisk vilje er det mulig å sikre læreplass til alle. Arbeiderpartiet vil legge frem opptrappingsplaner for nye studieplasser for hele landet på universiteter, høyskoler og fagskoler, og prioritere utdanninger innen viktige yrker der det mangler tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft.

3. Krafttak for å hjelpe unge som sliter med psykiske utfordringer

Psykiske lidelser er i økende grad grunnen til at unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv, og Arbeiderpartiet vil ha et krafttak for de unges psykisk helse. Det er avgjørende å sikre en bedre samordning av tjenestene i helsesektoren, NAV og utdanningssystemet, slik at unge gis en helhetlig oppfølging tilpasset den enkelte.  

Et NAV med mer tid og ressurser:

4. Et oppsøkende NAV

NAV mangler i dag ansatte og ressurser til å hjelpe unge. Over 60.000 av de unge som står uten jobb eller utdanning, er i dag passive og utenfor ordninger og tiltak. I dag går unge passive for lenge mens problemene vokser: Vi kan ikke vente til ungdommen tropper opp på NAV – vi må oppsøke dem tidligere og støtte dem inn i fagopplæring eller ut i jobb. Skal vi lykkes med å få flere unge i jobb må NAV ha tilstrekkelig med ressurser til å kunne gi en nær og tett oppfølgning av unge arbeidsledige over tid.

5. Tettere oppfølging fra NAV slik at flere kommer i jobb eller inn i fagopplæring

I stedet for kutt i sosiale ytelser til unge som vi har sett de siste åtte årene trenger vi et fellesskap som bidrar til å hjelpe unge inn i arbeidslivet. Vi vil bruke ressurser på tiltak som faktisk fungerer.

6. Jobbgaranti for nye mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger

De siste årene er antallet unge uføre doblet. Altfor mange unge mennesker som kan jobbe noe, får i dag ikke muligheten.

Flere jobber for de unge i et mer seriøst arbeidsliv:

7. Skape flere jobber 

Unge må rustes til å kunne få seg en jobb men vi trenger også flere jobber for unge. Det må skapes flere arbeidsplasser.

8. Stille krav til offentlige virksomheter og bedrifter om lærlinger og inkludering av unge

Under koronakrisen har samfunnet stilt opp storstilt for å redde næringsliv og arbeidsplasser. Etter koronakrisen må næringslivet stille opp sterkere for å bidra til å sikre alle unge jobb. Vi trenger en bedre og mer forpliktende samfunnskontrakt mellom næringslivet, fagbevegelsen og det offentlige for å få flere unge i jobb og læreplass til alle. Arbeiderpartiet vil bruke det offentliges makt til å stille krav der det er mulig, både til statens egne virksomheter og næringslivet.

9. Storrengjøring i arbeidslivet

Når de unge skal inn i arbeidslivet skal de møtes av arbeidsgivere som tilbyr et trygt og rettferdig arbeidsliv, hele og faste stillinger, og en lønn å leve av. Vi må sikre at nye arbeidsplasser etter koronapandemien blir hele faste, stillinger som reduserer arbeidsledigheten i Norge, slik at behovet for arbeidskraft ikke først og fremst løses gjennom import av arbeidskraft, innleie og midlertidighet.

Arbeiderpartiets 9 tiltak for å gi alle unge en trygg jobb