Sætre: en del av framtidas omsorgstjeneste

I forbindelse med formannskapsmøtet 12. februar har Elverum Arbeiderparti blitt kritisert for å la Sætre alders- og sykehjem i stikken. Formannskapsvedtaket som vedrører Sætre er fundert i sektorens behov og kommunens økonomi. Det har fra enkelte hold blitt henvist til vårt partiprogram og at løftene fra valgkampen ikke følges opp. I den forbindelse er det nødvendig for Elverum Arbeiderparti å understreke at grepene som blir tatt er i tråd med partiets ambisjoner om å skape orden i økonomien i kommunen vår, samt å sørge for at vi har et tjenestetilbud som er rustet for å møte fremtidens utfordringer. Vi kan akseptere uenighet om hvordan vi skal drive Sætre alders- og sjukehjem, men det er trist at Senterpartiet påstår at vi ønsker en nedlegging av den flotte institusjonen og arbeidsplassen i Sørskogbygda, når sannheten er det motsatte.


Det er skapt et inntrykk av at justeringen av driften på Sætre er første steg mot nedleggelse. Dette medfører ikke riktighet. Selv om aktivitetsnivået tas ned ved at åtte aldershjemsplasser stenges og ytterligere åtte flyttes midlertidig, er det viktig å understreke at det fortsatt er til sammen 24 alders- sykehjemsplasser i drift som ikke skal røres. Snarere enn en stykkevis nedbygging handler det om at andreetasjen ved Sætre på sikt skal settes i stand slik at institusjonen som helhet er bedre egnet til å dekke kommunens behov når det trengs flere institusjonsplasser om få år.


Senterpartiet vil altså bevare dagens lokaler. Det er en farefull vei, for oss som kjenner til kravene til framtidas omsorgstjenester i Elverum. Vi blir mange flere eldre i åra framover, og rådmannen anslår at vi vil trenge opptil 100 nye institusjonsplasser framover mot 2030. Det innebærer et stort løft, som kommunen selvsagt må ta ansvar for gjennom nybygging for våre eldre og andre pleietrengende. Arbeiderpartiet vil at mye av dette skal bygges på Sætre, og det har vi altså fattet vedtak om i formannskapet for noen dager siden.


Sætre alders- og sjukehjem ligger 10-15 minutters kjøretur fra Leiret, og er en viktig ressurs for Elverum. Med modernisering, omstilling og nybygging får vi til noe av det samme vi har sett ved stiftelsen Hernes Institutt: en umoderne bygningsmasse er erstattet med en nytt og moderne anlegg, og driften er solid trygget for framtida. En delvis helt nybygget institusjon har også ført til at flere søker stillinger på Hernes Institutt enn på lenge.


Derfor har vi vedtatt at Sætre skal omstilles og utvikles som en del av Elverum kommunes framtidige helse- og omsorgstjeneste, med moderne og framtidsrettede lokaler. Vi skal ikke legge ned Sætre – vi skal sørge for at Sætre blir en enda viktigere og bedre del av vårt tilbud til våre omsorgstrengende i framtida! Frem mot kommunestyrets strategikonferanse i juni inneværende år skal det utarbeides konkrete planer for hva som skal skje videre for å ruste Sætre for framtida.


Elverum Arbeiderparti har som intensjon å gjøre kommunens spekter av tjenester mer robust innenfor forsvarlige økonomiske rammer. For å få til dette trengs noen strukturelle grep, men det betyr ikke at bygdene skal bygges ned. Styringsansvar innebærer at man ser på alle aspekter av kommunens virksomhet og kommer frem til gode, bærekraftige løsninger. Dette arbeidet er nå i gang.

Magnus Stenseth, leder i Elverum Arbeiderparti og Ingvar Midthun, gruppeleder i Elverum Arbeiderparti

Sætre: en del av framtidas omsorgstjeneste